Hilsen ved menighetens 120 års jubileum
26. mars 1883. På den dagen, 2. påskedag, samlet 16 venner seg i filermester Joh. Gundersens hjem på Langestrand, og stiftet Larvik frie Misjonsforening.
    1883-2003. Hvilken epoke i historien. Fra å være et av verdens aller fattigste land er Norge i dag kanskje det rikeste. Fra å være et folk som i nød og armod ropte til Herren om hjelp, har vi utviklet oss til et folk hvor mange ikke lenger føler og tror at de har behov for Jesus Kristus i sine liv. De klarer seg så godt på egen hånd.
    I 120 år har vår kjære menighet levd under Guds velsignelse. Mange har tatt i mot Herren Jesus Kristus. Arven etter de tusener av brødre og søstre som har gått før oss, det arbeid de har stått i, fyller meg først og fremst med ydmykhet, men også med takknemlighet. Vår bønn og vårt rop til Herren er at han fortsatt skal la sin velsignelse hvile over oss. Det er vår bønn at han skal gi oss visdom, kraft og kunnskap til å nå dagens mennesker.
    Guds ord står fast til evig tid. Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Den verden vi lever i er stikk motsatt, den er i konstant forandring. En forandring som skjer raskere og raskere, med den følge at flere og flere av oss får større og større problemer med å henge med. Det er denne virkelighet vi må forholde oss til. Vi må trenge igjennom våre medmennesker forsvarsmurer på en måte som gjør at de ikke trekker seg enda lenger tilbake, men åpner seg, og er villige til å høre Guds ord, og hva Jesus kan bety for dem.
    Hvordan vi skal gjøre det, og lykkes, klarer vi ikke uten Guds hjelp. Og vi klarer det heller ikke uten at vi er villige til å gå der Herren ber oss gå. Herren har en plan for alle mennesker, også for deg.
    På vegne av styret i Larvik misjonsmenighet vil jeg gratulere hver enkelt av dere med jubileet. Takk for den innsatsen du har gjort og fortsatt vil gjøre.
Gud velsigne deg og dine.
Terje Olafsen, styreleder

Personalia
Elisabeth Børven fyller 50 år 8.mars og Eva Gundersen Bøe fyller 50 år 15.mars. Vi gratulerer jubilantene og ønsker Guds velsignelse i liv og virke.

Medlemsskap
Vi har gleden å ønske følgende velkommen som medlemmer i menigheten søndag 2. mars: Berit Andersen, Rebecca Løvstø Gabrielsen og Torunn Larsen.
    For orden skyld nevner vi at Mette og Øyvind Toeneiet har overført sitt medlemskap fra Marnadal til Larvik misjonsmenighet. Vi takker Gud for nye medlemmer og medarbeidere i menigheten.

Siri Iversen
Besøker menigheten 14.-16. mars. Siri er en ivrig og engasjert forkynner, som er mye benyttet i ulike sammenheng landet over. I august i fjor var hun taler på en weekend vår ungdommer hadde på Skautvedt. De fant tonen og mange fine ting skjedde. Nå blir det gjensyn. Vi gleder oss!
Foran sitter de nyopptatte: Arve Bøe og Fredrik Isaksen. Bak f.v. de «gamle» ulvungene Henriette Sørensen, Andreas Kolflaath Auen og Markus Isaksen.

Opptakelse
Tirsdag 11. februar var det fest i speiderhula. De to nye ulvungene Fredrik Isaksen og Arve Bøe måtte fram til «Akela» for å «love etter beste evne å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

Sykemeldt
Thore Tellefsen er sykemeldt 6. februar til 6. mars.

Menighetens Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt søndag 2.februar. 64 stemmeberettigede var møtt fram. Årsmøtet ble innledet med andakt og nattverdfeiring. De døde ble minnet.
Årsrapporter og regnskap ble godkjent. Budsjett og handlings plan for menigheten ble vedtatt.
    Styrevalg :Terje Olafsen ble gjenvalgt til styreleder. Ellers ble Eva Gundersen Bøe og Hilde Øyslebø valgt for to år. Gunnar Nøstrud og Mette Toeneiet valgt for ett år. Bjørn Kjøndal ble vararepresentant.
Det ble valgt og godkjent en rekke personer til avdelinger og utvalg. Vi kommer tilbake til dette i neste menighetsblad.

Styrets konstituering
Styret har konstituert seg slik: Leder: Terje Olafsen. Nestleder: Gunnar Nøstrud
Sekretær: Eva Gundersen Bøe. Styremedlemmer: Mette Toeneiet og Hilde Øyslebø. Vararepresentant : Bjørn Kjøndal. Kasserer: Thor Olav Woll i samarbeid med Gunnar Nøstrud.

Økonomien
Januar: I Kollekt og offer har det kommet inn kr 46.000 til menighetens arbeide. Budsjettet er kr 49.000. Fra Skautvedt-komitéen har menigheten fått kr 25.000 i gave. Hjertelig takk til alle givere. På jubileumsfesten lørdag 22.mars vil det bli samlet inn en gave. I budsjettet for inneværende år ble det vedtatt på kr 50.000. Vi håper å nå det målet. Det burde være en flott gave til menigheten du er glad i.
    Skattefri gaver til menigheten. I menigheten jubileumsår har våre myndigheter gjort et historisk vedtak. Det skal være mulig å få trekke fra gaver til menigheten på selvangivelsen. I inneværende år er beløpet begrenset til kr 6.000. Det forutsetter imidlertid at det følger spesielle prosedyrer. Vår menighet er godkjent og vi kommer tilbake til den praktiske siden, så snart alt er klart.

Dugnadsuke
Huskomitéen har foreslått dugnad uke 10: 3.-8. mars. En del forefallende arbeid skal gjøres. Vi trenger en skikkelig opprydding før jubeldagene. Har du ikke tid i nevnte uke, er det mulig å delta uka etterpå, dersom arbeid gjenstår.
    En ny dugnadsuke blir i uke 19: 5.-10. mai. Misjonskirken er vårt åndelige hjem og sammen må vi sørge for å holde det like bra som vårt eget hjem. Vi regner med stor oppslutning.

To om menigheten
Vi har spurt to av menighetens medlemmer om deres forhold til menigheten.

Alfhild Johansen, fylte 91 år i januar og har i jubileumsåret vært med medlem i menigheten i 70 år!! Hun er den, av de nå levende, som har vært med lengst.
Hva gjorde at du ble med i menigheten?
Jeg var 19 år da vekkelsen gikk over Larvik. Julius Lie het et av redskapene. Det var fulle hus og kø ned til Mons Andersen for å komme inn på møtene. Hele byen var berørt og vekkelsen var samtale emnet på torget, bussen og arbeidsplassene.
Alfhild, som hadde gått på søndagsskole og junior i Misjonshuset, var på to møter før hun overga seg til Jesus. I 1933 ble hun opptatt som medlem i menigheten.
Hva har menigheten betydd for deg?
Menigheten har vært mitt andre hjem. For meg har det gått litt opp og ned. Men jeg har alltid vært med i menigheten. Aldri hatt tanke på å forlate menigheten, selv om det har vært brytningstider. Det har vært et godt hjem med mange gode venner. Sterke bønnemøter der det skjedde mye. Nå når jeg har blitt eldre har jeg sett betydningen av å ha venner i menigheten.
Alfhild har vært med i kvinnemisjonen, strengemusikken, ulike sanggrupper og søndagsskolen. Fortsatt er hun en aktiv gudstjenestedeltager.
Hvilke ønsker har du for menigheten framover?
Frelse og fornyelse. Samtidig trenger vi å stå sammen. I vår tid er det så mange forskjellige religioner som banker på hos oss. Men det er bare ett navn ved hvilket vi kan bli frelst.
Det er bare Jesus. Kristusbudskapet er det første og største, avslutter Alfhild som fortsatt har sterke åndelige opplevelser i Ordet og bønnen.

Tom Klefstad er blant de aller yngste medlemmer i menigheten. Han har vært medlem i knapt 2 år.
Hva gjorde at du ble med i menigheten?
Jeg hadde ingen kontakt med Misjonskirken før jeg ble invitert av Martin Nøstrud og Sondre Alexander Juel Nilsen. Jeg ble med på Signal (Treffpunkt som det het den gang) for fire år siden. I starten var jeg litt skaptisk, men syntes det var greit. Et halvår senere var jeg på leir og da bestemte jeg meg for å bli en kristen. Etter det gikk det litt opp og ned. Men på den neste leiren ble det en ny overgivelse.
Hva betyr menigheten for deg?
Jeg opplever mange hyggelige mennesker og føler meg alltid velkommen. Flott at unge og eldre kan være sammen og oppleve Gud. Fellesskapet og vennskapet er det største for meg.
Tom er aktiv lydmann og er med i Team-Signal.
Hvilke ønsker har du for menigheten framover?
Ennå flere 17-møter med lavterskel, der unge og eldre kan være sammen. Når det er lav terskel, blir det lettere å få med seg venner.
Cellegrupper for hele menigheten ønsker jeg. Det er flott at vi har fått bønnemøter, men vi bør få ennå flere. Jeg ønsker at vi skal prøve med møter i nøytrale lokaler, gjerne sammen med andre menigheter, slik at vi kan nå ut med budskapet om Jesus. Dessuten ønsker jeg at menigheten må få nytt lydanlegg, som alle i grupper i menigheten kan bruke.


Rotfestet og fremtidsrettet
av pastor Thore Tellefsen

Dette er mottoet for 120 års jubileet. Det gir oss hovedtankene bak feiringen. Vi ønsker å understreke de røtter vi har som menighet. Selvsagt strekker de seg tilbake til den apostoliske menighet. Men vår gren ble stiftet i Larvik 26. mars 1883. Og vi ønsker at dette skal skje med framtiden for øye. Visst skal vi mimre om svunnen tid, men samtidig vi vil videre som mennesker og som menighet.
    Rotfestet. Det er viktig at vi ikke er historieløse. Gud har ved sin nåde virket i menigheten i 120 år. Vi har våre røtter helt tilbake til den lammerske frimenighet. Og fra vekkelsen som Fredrik Fransson var redskap til. Da han kom til Larvik på nyåret 1883 ble mange mennesker frelst og menigheten stiftet som følge av dette.
Mottoet har, gjennom alle år, vært «Guds barns enhet og synderes frelse.» Vi ønsker ved dette jubileet å fornye visjonen som ble gitt den gang: Menneskers frelse. Personlig omvendelse og gudsliv. Iver for misjon. Forbønn. Forventning av Jesu gjenkomst. Og enhetstanken. Byen vår har ulike menigheter med sin egenart, sammen utgjør de Guds menighet i Larvik. Vi er ett i Kristus Jesus. Vi takker enhver som opp gjennom tidene har vært med å virkeliggjort visjonen. Takk for trofasthet.
    Framtidsrettet. Det har blitt sagt: «Menigheten er bare en generasjon fra undergang.» Mister vi dagens generasjon og morgendagens så vil vi måtte legge ned. Da er det ikke folk igjen.
    Derfor må vi satse på å skape et miljø der mennesker finner frelse. Et varmt og nært fellesskap som ikke er sært, men som er åpent og inkluderende for nye mennesker. Det betyr at vi ser andre mennesker. Det er betydningsfullt å bli sett og regnet med. Vi trenger målbevisst å jobbe for dette.
    Det innebærer at vi må trå over noen terskler. Ikke minst vår egen terskel av blyghet og trygghet. Vi har våre venner, som vi kjenner oss trygge på. Men skal vi få flere med oss så er det nødvendig med nye kontakter. Enten det skjer i nabolaget, på jobben, i møter, ved kirkekaffen eller ved å gi nye mennesker plass i bibelgruppa. Det handler om holdning. Dette vil vi !
    Og holdningen må føre til gjerninger. Så får vi hjelpe hverandre små og store, unge og eldre, umodne og modne. Så får vi be vår Herren Jesus, at han som begynte en god gjerning i oss, vil fullføre inntil han kommer.
    Larvik misjonsmenighet ønsker å være et fellesskap der mennesker finner frelse, møter omsorg og varme, vokser i troen og tjener Jesus med glede.
    Det er vårt ønske at 120 årsjubileet blir en ny overgivelse til menighetens Herre.