Fellesmøtene «Det gode liv»
Fellesmøtene finner sted 20. -23. oktober og alle møter blir i Metodistkirken. Fellesmøtene starter med en bønnedag onsdag 19. oktober med bønnemøter i Metodistkirken på formiddagen og kvelden. Hovedtaler i årets fellesmøter er Jens Petter Jørgensen (bildet). Han har i en rekke år vært leder i Oasebevegelsen, som er en fornyelsesbevegelse i Den Norske Kirke. For tiden deler Jørgensen sin tid mellom pastortjeneste i Frikirken og lærer på Ansgarskolen i Kristiansand. Tema for fellesmøtene: «Det gode livet». Ulike sang og musikk-krefter i byen vår deltar blant annet Gospelkoret, Kor Z, Kor 3, sanggruppen Tell it. Misjonskirkens lovsangsgruppe forsterket med andre unge vil delta i møtene. Det blir også kirkekaffe før og etter møtene. Bønnesamling 45 minutter før hvert møte. Vi håper at dette vil bli en inspirerende uke, der vi opplever fellesskapet på tvers av menighetene. Vi håper også at såkalte kirkefremmede vil finne veien til fellesmøtene

Økonomien
Ved utgangen av august har det kommet inn kr 378.590 i kollekt og offer til menighet og misjon. I tillegg kr 7.260 på vaskegiroer. Det er vi meget takknemlige for. Men menigheten har et betydelig underskudd i forhold til budsjett, heldigvis er også utgiftene mindre enn budsjettert.
    Vi vil fortsatt minne om ordningen «gaver med skattefradrag» til menigheten. Husk: For å få skattefradraget må det gjøres en avtale med kassereren eller fylle ut et skjema med opplysninger. La oss løfte i flokk slik at vi kan ta inn igjen det tapte. Gud velsigner enhver glad giver!

Hannah Boswell
er en av menighetens unge.
Vi tar tak i henne etter et torsdagsbønnemøte og stiller henne noen spørsmål. Sist år gikk hun på Ansgarskolens bibel og danselinje.
     Hvordan opplevde du Ansgarskolen?
 
    Veldig bra. Jeg fikk leve i daglig fellesskap med andre kristne. Gjennom daglige andakter fikk jeg lære så mye om Jesus og mye om troen at det gikk liksom under huden på meg.
Hannah har tidligere gått på danselinja på Thor Heyerdahl videregående skole. Og vi undrer derfor hva Ansgarskolen kunne tilføre utover det?
     Jeg fikk et helt annet perspektiv på dansen. Bevisst på at jeg kan bruke dansen til lovprisning av Gud og til forkynnelse. Dans er et språk uten ord for å få fram et budskap gjennom dansen.
     Var det noe ved opplegget ved skolen som du kunne tenkt deg annerledes?
     Jeg ville gjerne hatt mer praksis, selv om vi hadde praksisperioder. I disse periodene fikk vi instruere dansegrupper i ulike menigheter og holde seminar. Framføringer hadde vi mye av. Rent praktisk var ikke Ansgarskolen bygd for danseopplegg. Vi måtte derfor dra til Salemkirken inne i byen for den praktiske undervisningen. Så den påtenkte utbygging støtter jeg.
     Hva sitter du igjen med etter et år på Ansgarskolen?
     En helt annen tyngde i dansen, i tro og lære. Dessuten fikk jeg masse bakgrunnsstoff for dette. Jeg føler at jeg har vokst som person og som kristen. Ansgarskolen kan virkelig anbefales.
     Hva driver Hannah med etter å kommet hjem igjen?
     Jeg studerer ex-fil og ex-fak på Høyskolen i Vestfold. Dessuten leder jeg en dansegruppe på ungdomsklubben Signal, og er danselærer for ei konfirmantgruppe i Eidanger. Ved siden av dette jobber jeg som kirketjener og klokker i Eidanger og Brevik, avslutter Hannah som ikke har noe fritidsproblem.

Årets konfirmanter
Disse deltar på konfirmasjonsforberedelsene i Misjonskirken: Isabelle Erlandsen Engene, Marthe C. Hansen, Julia Isaksen og Adrian Mørk. David Wikstøl fra Tønsberg har også sluttet seg til gruppen. Ansvarlig for konfirmantene i år er Øyvind Toeneiet og Alexander Olafsen. Husk både konfirmantene og lederne i dine bønner. Dette året er viktig i deres liv. Konfirmantleiren er i år er på Vegårtun 11.-13. november.


Ungdomsklubben Signal
Har fått en god start etter ferien. Opplegget er spisset inn for å være relevant for 13-15 åringer. Tilslutningen er økende og ungdom kommer helt fra Hvarnes for være med på fredagene.
    I høst har det blitt satt i gang ulike interessegrupper og Signalkvelden begynner med disse gruppene. Hannah Boswell leder ei dansegruppe. Dag Flermoen har en musikkgruppe. Daniel Grindheim leder playstationgruppa. Annenhver uke har Maria Christensen matlagingsgruppe. Alexander Olafsen leder ei video og redigeringsgruppe.
    Etter at gruppene er ferdige følger felles Jesus-preik, lovsang og underholdning.
Hver tirsdag har de unge tilbud om å være med i ei cellegruppe der en får undervisning, bønn og samtale. Her får de unge mulighet til å stille spørsmål og få veiledning til å vandre videre med Jesus Kristus. Det er ei jentegruppe og en guttegruppe med til sammen 15 personer.

Forbønnstjeneste
Vi vil gjerne minne om muligheten for forbønn i menigheten. Personlig forbønn kan du få i forbindelse med gudstjenester, møter eller du kan gjøre avtale med menighetens lederskap. Bønneemner kan ringes eller sendes inn. Vi tror at Gud hører bønn og griper inn.

Storsamling
Dette er betegnelsen på menighetens generasjonssamling. Det er et ønske om å ha en storsamling i måneden, slik at alle grupper i menigheten kan møtes på en felles arena for å prise Gud, lytte til forkynnelse gjennom tale og sang og inspirere hverandre. Vi ønsker også at det skal være ulike innslag fra de forskjellige grupper. Fellesskapet rundt bordet er en viktig del av samlingen. Vi ønsker å skape en god og trygg ramme om samlingen , slik at det skal kunne være lett å invitere med seg venner og kjente.
Hittil i høst har vi hatt to slike samlinger og det har vært meget hyggelig å se den gode oppslutningen. Det viser at vi er på rett vei. Merk deg neste storsamling som blir 9. oktober. Kom selv og ta gjerne med deg noen.
Bernt Christensen
en spennende gjest på storsamlingen.
    Hvem er Bernt Christensen? Han er initiativtager til kapell prosjekter ulike steder i landet. Det først var bryggekapellet i Tønsberg, som er kjent fra TV. Senere har ideen spredt seg til mange andre steder og kapellene er ulike. I Sandefjord er det på en flåte, i Åndalsnes en ombygd jernbanevogn og i Lofoten i ei rorbu. I Stavern har det de siste somrene vært reist et strandkapell, der mange mennesker har vært innom. Bak ideen om kapellene er ønsket om å formidle Guds kjærlighet ut der folket er. Det er et utadrettet arbeid med meget lav terskel. I stor grad har dette arbeidet lykkes. Bevegelsen har etter hvert blitt ganske tverrkirkelig. Bernt Christensen er en inspirator av Guds nåde. Flere av menighetens medlemmer fikk høre ham på et seminar under Liv og Vekst i sommer. Andre møtte ham under forberedelsen til bryggekapellet. Noen har sett ham på tv i forbindelse med kapellprosjektet. Vi gleder oss til å høre ham i Misjonskirken.

Ekstraordinær årskonferanse
i Oslo avholdes fredag 14. oktober i forkant av DNMs lederkonferanse. Det er to saker som tas opp: Organisering av Ansgarskolen og utbygging av Ansgarskolen. Det er store og viktige saker. Vi ber dere derfor å huske dette i bønn.
    Misjonsforstander Sveinung Lorentsen har meddelt at han ikke vil stå i stillingen utover åremålsperioden, som går ut i 2006. DNM må derfor velge ny misjonsforstander. Dette er planlagt å skje i Skien 2006. Forslag både fra menigheter og enkeltpersoner må være innkommet innen 20. november. Be om et ryddig valg og at Gud leder oss til den rette personen.

Bruktmarked lørdag 29. oktober
kl 11-15 arrangeres det igjen bruktmarked på grendehuset. Det er gruppen bak «Åpent grendehus» som er arrangør for dette.
    Ønsker du å selge brukte ting relatert til barn slik som ski, skøyter, klær, leker, bøker m.m. kan du leie et bord for kr 100,- og selv selge dine egne ting. Inntektene av salget får den enkelte.
    Vi har 20 bord til disposisjon og det er bare å ta kontakt med Elisabeth Søyland tlf. 412 22 909 eller Hilde Øyslebø 33 12 74 77 for å avtale å leie et bord.
Det blir også kafeteria. Har du ikke noe å selge eller noe du trenger å kjøpe så kom likevel. Det er trivelig og samles til et slikt arrangement.
    I forbindelse med Bruktmarkedet 29. oktober ønsker Veldrekomiteen å ha en utlodning. Komiteen vil herved utfordre menighetens medlemmer til å gi noen gevinster til formålet. Kontakt Inger Møll om du har noe å gi. Inntektene går til arbeidet på grendehuset.


Tanker etter en DNM-dag
av pastor Thore Tellefsen

Hva gjør DNM? Slik spør noen. Spørsmålet rettes mot hovedkontoret i Oslo. Bak spørsmålet ligger en misforståelse. Det er ikke hovedkontoret som er DNM, men de mange menighetene landet over. Hva gjør de? De gjør hva de kan for å utbre Guds rike. Det finnes et allsidig og mangfoldig arbeid mange steder. Det legges ned mange timers dugnadsarbeide hver eneste uke av en mengde frivillige. Noen steder er det framgang og vekst, andre steder stagnasjon og tilbakegang. Men vilje til å gjøre noe for Jesus er til stede.
    Dette år har våre tillitmenn i Oslo sendt oss inspirasjon via brev. Det handler om nybrottsarbeide, satsing på ny steder, nye prosjekt og nye generasjoner idet vi blir minnet om barnas år. Samtidig vet vi at DNM-fellesskapet støtter tre prosjekt, hjemmemisjonsprosjekt kalles de: Menighetene på Bjølsen i Oslo , Moflata i Skien og Søndre Nordstrand på Holmlia i Oslo. De to første er gamle menigheter som nesten har dødd ut. Men nå har de stått opp igjen og en meget positiv utvikling er i gang. På Holmlia er det plantet en ny menighet i et internasjonalt miljø. Misjonsmarken har flyttet hjem til oss. Mennesker kommer til tro på Jesus Kristus.
    Det viser at det nytter med målrettet arbeid med vilje til å satse og evne til å holde ut. En må våge å tenke nytt.
    Kan dette inspirere oss i Larvik? Jeg tror det. Veldre er en slags knoppskytning. Det er i tråd med utfordringen fra sentral administrasjonen om nysatsing og nye prosjekt. Samtidig som vår gamle menighet, med røtter 150 år tilbake i tiden, trenger fornyelse og tilvekst. Kan det skje andre steder kan det vel lykkes hos oss. Vi kjenner i blant på knappe ressurser, men dersom vi står sammen og jobber målrettet videre, så tror jeg at Guds rike vil vokse hos oss også. Vi vil la oss inspirere av prosjektene som lykkes og overlate oss i Gud hånd for det er han som kan gi vekst.

Programmet for oktober

Søndag 9. oktober
kl 17.00: Storsamling. Besøk av bryggekapellprest Bernt Christensen. Sang av Line Christiansen m.m. Ulike innslag. Opplegg for barna. Kveldskaffe.

Søndag 16. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Solosang: Ellen Jane Langerud.
kl 20.00: Unge Voksne. På grendehuset.

Torsdag 20. oktober
kl 19.00: Fellesmøte i Metodistkirken.

Fredag 21. oktober
kl 19.00: Fellesmøte i Metodistkirken.

Lørdag 22. oktober
kl 19.00: Fellesmøte i Metodistkirken.

Søndag 23. oktober
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Sang: Carina N. Isaksen.
kl 19.00: Fellesmøte i Metodistkirken.

Lørdag 29. oktober
kl 11.00-15.00: Bruktmarked på grendehuset. Kafeteria.

Søndag 30. oktober
kl 17.00: Familiegudstjeneste. øyvind Toeneiet og MiBaGo. På grendehuset.

Lørdag 5. november
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 6. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Sang av Bibelgrupper.