Turistforeningen med ny løype via Skautvedt
Søndag 2. oktober åpnet Larvik & Omegns Turistforening en ny turløype fra Barkfyllinga ved E18 til Hvalberget ved Farris. Thor Holbein i LOT har i lang tid gått opp, kvistet og merket trasséen med blåmerker og nye fine skilt. Løypa er nå kommet på kartet og blitt en del av løypenettet rundt Larvik.
    Vi i Skautvedtkomiteen så den unike mulighet til å vise fram Skautvedt. Vi avtalte med Øystein Tomter i LOT at vi skulle holde åpent og selge brus, kaffe, vafler og sveler denne søndagen.
    Skautvedt viste seg fra sin aller beste side. Stedet lå og badet i sol, flagget var heist og temperaturen minnet mer om sommer enn om at det var høst!
    Alle som kom innom var mektig imponert, og mange lurte på hvem som eide dette flotte stedet. Vi i Skautvedtkomiteen kunne stolt reklamere for Misjonskirken. Menighetsbladet vårt og brosjyren vedr. Veldre lå til utdeling til den som ville ha.
    Det ble sagt at det måtte være over 300 mennesker som tok turen denne søndagen, og stoppet opp på Skautvedt til en kafferast! Turistforeningen kunne ikke huske siste gang de hadde så mange med på de rusleturene de arrangerer.
    Vi takker Turistforeningen for at vi kunne ha et slikt samarbeid, og håper å gjenta det ved en senere anledning!Runde år
Astrid Olaussen fyller 70 år 23. november.
Bjørg Johnsen fyller 70 år 6. desember, mens
Liv Lisbeth (Betten) Jensen fyller 60 år 14. desember.
Vi gratulerer og ønsker hver enkelt Guds velsignelse.

Økonomien
Innkommet til menighet og misjon i september kr 43.400.
I tillegg har det kommet inn kr 28.000 på vaskegiroer. Det er vi meget takknemlige for og takker hver enkelt giver. Likevel nådde vi ikke budsjettet i september. Det betyr at vi fortsatt drar på et underskudd i forhold til budsjett, selv om utgiftene fortsatt er mindre enn budsjettert.La oss løfte i flokk slik at vi kan ta inn igjen det tapte. Gud velsigner enhver glad giver!

Besøkstjeneste
Noen opplever sykdom og ønsker besøk av pastor. Men det er ikke alltid at han er kjent med den enkeltes sykdom. Vi vil derfor gjerne minne om at det blir gitt beskjed om det. Syke og eldre som er avskåret fra å komme til våre nattverdmøter kan få nattverd hjemme. Dersom det er ønskelig så ta kontakt.

Storsamlingen
Det var et meget inspirerende besøk av Bernt Christensen på storsamlingen i oktober. På en meget fengslende måte tok han oss med inn i de arbeidet han brenner for: å bringe evangeliet ut til dem som ellers ikke går i kirke.
    Vi ønsker Bernt Christensen lykke til i tjenesten og håper på et besøk i Misjonskirken ved en senere anledning. Dette ga mersmak.

Fellesmøtene «Det gode livet»
Fellesmøtene i Metodistkirken 20. -23. oktober samlet mange. Det var en stadig stigning i både i oppslutning og engasjement. Jens Petter Jørgensen engasjerte med sin gode taler under mottoet: «Det gode livet». Ikke minst søndagskvelden ble en sterk opplevelse. Jørgensen talte om at hovedsaken i kristenlivet var det personlige livet med Jesus. Vi som var tilstede ble dradd inn i et sterkt møte med Guds kjærlighet. Alterringen var mer enn full av mennesker som søkte forbønn. Vi er svært takknemlige for fellesmøtene. Vi tror de har betydning for dagene som kommer. Skal vi som kristenfolk i Larvik berøre byen med Jesu kjærlighet, er det viktig at vi står sammen.
    Misjonskirkens lovsangsgruppe forsterket med noen andre unge deltok i møtene og gjorde en fremragende innsats. Måten de ledet allsang og lovsang på var til velsignelse for oss alle.

Ekstraordinært
Fredag 14. oktober gikk den ekstraordinære årskonferansen inn for en omorganisering av Ansgarskolen. Dette var et krav fra myndighetene dersom skolen fortsatt skal motta støtte. Årskonferansen vedtok også en trinnvis utbygging av Ansgarskolen kostnadsberegnet til ca 40. millioner. Vedtaket forutsetter at finansieringen er på plass før byggingen kan starte. Begge vedtak var enstemmige. La oss huske dette i bønn.

Juleprogrammet
Opplegget for gudstjenestene i julehøytiden vil følge samme malen som tidligere år.
Julaften kl 16.00: Familiegudstjeneste
1. juledag kl 11.00: Høytidsgudstjeneste
Torsdag 27. desember kl 17.00: Juletrefest på Grøtterød grendehus. Vi håper så mange som mulig være med i tilbedelse, takk og feiring av vår Frelser. Merk deg dette og inkluder menighetens samlinger i din julefeiring.

Samling om barnearbeidet
DNM og NMU markerer Barnas år på ulike måter. Vi ønsker å ta tak i dette i vår menighet også for å se hva vi kan gjøre. Derfor inviterer vi til en samling på Grøtterød grendehus tirsdag 22. november der vi snakker om denne utfordringen. Vi ønsker å ha med oss de som jobber med barna, foreldre og andre interesserte på denne samlingen for å se hva vi kan gjøre i barnas år. Kaffe og litt å bite i blir det også. Velkommen!

Innsamling til oppvaskmaskin
På Grøtterød grendehus er det behov for en ny oppvaskmaskin. Den som står der nå fungerer ikke slik den skal, dessuten bruker den altfor lang tid. Vi må kjøpe ny og det vil koste kr 15.000. Det er opprettet en konto for gaver til dette formålet med kontonr. 2510.25.52086. Kunne du tenke deg å gi en gave til formålet, så er vi svært takknemlige.

Besøk av Michael Mizidy
Michael er fra Kongo og har vært ungdomsarbeider i Moflata misjonsmenighet siden i september. For noen år siden var han ungdomsarbeider i Skien og besøkte vår menighet den gangen også. Mange husker sikkert det. Michael er fantastisk gutt. Han synger med stor innlevelse og meget godt på klingende norsk. Vi har gleden av å møte ham i gudstjenesten 20. november. Kom og hør ham.

Nyttårsfest?
De siste årene har det vært arrangert fest i Misjonskirken på nyttårsaften. Festen har hatt meget god oppslutning og det er tydelig at den har dekket et behov. Sist år var det imidlertid ikke så mange som tidligere, hva nå det kan komme av. Det er flott med en slik åpen fest der alle, som vil, kan komme. Ingen blir satt utenfor slik som lett skjer når det er private arrangement. Det er mulig å invitere med seg slekt og venner. Opplegget har vært bra med god mat, litt underholdning, bordkonkurranser og en nyttårsandakt fram mot midnatt. Også i år er det vilje til å arrangere en nyttårsfest i Misjonskirken. Pga. matbestilling og forberedelser vil det være viktig med tidlig tilbakemelding, derfor settes det opp en liste i gangen allerede nå, der interesserte kan skrive seg på. Da vil vi kunne se om det er interesse for en slik samling.

Ansgarringens messe
Den årlige julemessa går av stabelen fredag 25. og lørdag 26. november. Åpningstidene er endret noe i forhold til tidligere år. Fredag er det åpent fra kl 11.00 til 18.00. Lørdag fra kl 11.00 til 15.00, da finner trekningen sted.
Det er fortsatt håndarbeider, småkaker, lefser, kransekaker m.m som selges. Nytt av året er salg av hjemmelaget syltetøy. Utlodning, åresalg og kafeteria hører med. Kom selv og inviter noen med deg. Ansgarringen håper på hjelp til å bake småkaker og tar gjerne imot hjelp til å selge under messa. Henvendelser kan gjøres til Marit Frantzen.

Andaktsgruppa
Andaktsgruppa er ikke så synlig i menigheten, men de gjør en fin tjeneste på sykehjemmene. Mange er svært glad for at de kommer med sin enkle sang og vitnesbyrd. For pastoren er de en god støtte på andaktene og jeg er imponert over deres trofasthet. Til tross for at antallet i andaktsgruppa har gått ned og alderen på flere av sangerne har blitt høy, så holder de trofast ut.
    Det hadde vært ønskelig med nytt tilskudd av sangere. Her er det ikke bare plass til de flotte stemmene, en alminnelig stødig stemme rekker lenge.

Vi ber for
Oriana og Jon Arne Hoppestad.
Dag Ottar og Helen Leite Hansen.
Valg av ny misjonsforstander i DNM.
Barnas år i vår menighet.

Vi over 40
Skautvedtkomiteens inviterer lørdag 7. januar til «Vi over 40» en ny hyggekveld på Skautvedt. Program for kvelden vil bli satt opp i Misjonskirken senere.

Neste nummer
av menighetsbladet vil komme som et spesialnummer for Veldre. Mens neste ordinære menighetsblad kommer etter nyttår og stoff til dette må være oss i hende innen 18. desember.


Personlig forhold til Jesus Kristus
av pastor Thore Tellefsen

Jens Petter Jørgensen talte om dette på siste møte i fellesuka. Han sa blant annet å ha fellesskap med Jesus er viktigere enn alle teorier, synspunkter og ideer som vi måtte ha om kristent arbeid. Profeten sa det slik: «La oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne ham!» Hosea 6,3. Vi utfordres til å lære Jesus å kjenne på en personlig måte. Lære å høre hans røst å kjenne, slik at vi kan skjelne den fra andre stemmer. Det er viktig å være bevisst dette.
    Dersom vi vil leve i et nært fellesskap med Jesus, er det viktig å leve i Guds ord. Det betyr noen minutter med Bibelen hver dag. For det er i Ordet at Herren Jesus taler til oss. Bønnen er også et sted der vi kan møte ham. Jesus har lovt at han vil åpenbare seg, gi seg til kjenne, der hvor to eller tre er sammen i hans navn. Det betyr at gudstjenester og møter er viktige, dersom vi vil leve nær Jesus.
    Det bør være helt klart at fellesskapet med Jesus må næres stadig ellers vil det bare være en teori og en rutine i det hele. Dersom vi forsømmer den personlige omgangen med ham, vil livet etter hvert bli borte, mens ritualene kan bli værende.
Noen tenker at bibellesning, bønn og gudstjeneste liv skal gjøres for å tilfredsstille Gud. Det er klart at dette behager Gud, for det er hans vilje at vi skal øse av disse frelseskildene. Men aller viktigst er det for hver enkelt av oss, for eget trosliv og vårt kristenliv. Dersom vi vil leve det gode livet bør vi øse av livets og godhetens kilde.
    I vår tid står aktiviteter i sentrum. Samfunnet preges av tilbud fra alle kanter. Vi fristes og dras med det som skjer. Hjemme har vi tv, video, data med ulike muligheter som vi kan holde på med. Vi får ikke tidskabalen til på gå opp. Derfor fristes vi til å sluntre unna stillheten og roen, der Jesus Kristus kan tale til oss og prege våre liv med sin berøring.
    «Dette er det evige liv at de kjenner deg, den ene sanne Gud og ham du har sendt ut, Jesus Kristus.» Joh. 17,3 og i den nye pakt heter det: «De skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dere.» Hebr. 8,11November-program

Lørdag 5. november
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 6. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen. Sang av Bibelgrupper.
kl 19.00: Connection i Metodistkirken. Lovsangsgruppa. Mette Toeneiet taler.

Søndag 13. november
kl 18.00: STORSAMLING. Thore Tellefsen. Bibelgruppa og Lovsangsgruppa. Ulike innslag. Opplegg for barna. Kveldskaffe.

Søndag 20. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Mette Toeneiet taler, Solosang: Mikael Mizidy.
kl 20.00: Unge Voksne på grendehuset. Øyvind Toeneiet deltar.

Tirsdag 22. november
kl 20.00: Samling omkring Barnas år og menighetens barnearbeide. Barneledere, foreldre og interesserte. Grendehuset. Kaffe.

Fredag og lørdag 25.-26. november
Ansgarringens julemesse.
Fredag kl 11.00-18.00
Lørdag kl 11.00-15.00.

Lørdag 26. november
kl 16.30: Andakt på Bøkeskogen eldresenter.

Søndag 27. november
kl 17.00: Julegrantenning på Veldre. Thore Tellefsen. MiBaGo m.fl. Allsang. Lussekatter, kaffe, gløgg.

Lørdag 3. desember
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 4. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Øyvind Toeneiet.

Søndag 11. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen. Lovsangsgruppa.
kl 19.00: Connection i Misjonskirken. Lovsangsgruppa.

Søndag 18. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.