Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake til indeks
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for oktober

Hjemlov

Tirsdag 3. september døde Lars Martin Gulliksen brått 65 år gammel. Han var et glad og trivelig menneske. Lars Martin Gulliksen har vært medlem av menigheten siden 1960. Vi lyser fred over hans minne.

Gratulasjon

Karen Marie Olsen fyller 85 år torsdag 10. oktober vi gratulerer og hilser med salme 23 Åse Nilsen fyller 70 år torsdag 10. oktober. Vi gratulerer og hilser med Esaj.43,1-3.

Loppemarked

Menighetens loppemarked har blitt flytte både når det gjelder tid og sted. Det nye tidspunkt er fredag 11 og lørdag 12. oktober. Muligvis blir det bare lørdagen. Det avhenger av bemanning og antall lopper. Stedet blir tidl. «Dags marked» Haraldsgt. 8. Har du lopper du ønsker hentet kan du forsatt kontakte følgende personer: Thor Juul Nilsen Tlf. 33 18 12 40 Einar Engvoldsen Tlf. 33 11 67 39. Nå har dere muligheten for å skrive dere på som medarbeidere til markedet. Det er en liste på oppslagstavlen i Misjonskirken. Skriv deg på så fort som mulig. Jo lettere blir det for de som skal planlegge dagene. Loppemarkedet har de senere årene vært en god inntektskilde for vårt menighetsarbeid. La oss stå sammen med innsatsvilje, også denne høsten.

Styremøte

Menighetens styre samles i Misjonskirken torsdag 24. oktober kl. 18,00.

Menighetsblad

Stoff til neste menighetsblad må være hos pastoren senest onsdag 23. oktober. Husk bladet er til for deg og din avdeling!

Tenåringsweekend

Denne høsten blir det påny tenåringsweekend på Vegårtun. Den finner sted fra fredag 18. til søndag 20. oktober. Åshild Lindtveit blir med som taler. Lørdag kveld blir det møte med aksjonen « La Kongo leve». Hele leiren drar til Arendal og blir med må aksjons-møte og gospelnight. Også i år blir det deltakere fra Larvik på den spennende begivenheten.

Lise og Ludvig Karlsen

Fellesmøtene får i år besøk av Lise og Ludvig Karlsen. Gjennom sitt arbeide med evangeliesentrene har de blitt kjent i det meste av landet.
Gjennom kristen nestekjærlighet og forkynnelsen av et enkelt evangelium har de vært med å gi håp og nytt liv til mange hardt belastede mennesker.
Ludvig Karlsen er nå forstander i pinsemenigheten Berøa i Oslo. Denne menighet har på 4 år vokst fra 40 til 700 medlemmer. En slik vekst er helt unik her i landet.
- «Vår «suksess» eller kirkevekst ligger i at vi har gått tilbake til Jesus. Vi har fulgt hans eksempel om å gå ut i nøden. Når jeg hører folk ber Gud om å få nød for folk, sier jeg: « Bli med meg ut, så får du nød for folk!» Vi kan ikke stenge oss inne. Vi er i verden og må være der folk lider. Mange kristne er redde for verden, men er du redd, får du heller ikke hjerte for den.» -Dette er hentet fra et intervju i det siste nummer av Misjonsbladet.
Fellesmøtene er fra onsdag 16. til søndag 20. oktober. De fire første møter er i Larvik kirke, det siste i Metodistkirken. Møtene begynner hver kveld kl. 19.00. Før hvert kveldsmøte er det samling i bønn fra kl.18.00. Fra fredag til søndag vil «Evangeliemusikken» delta i møtene. «Evangeliemusikken» består av beboere fra noen av evangeliesentrene. Fredag kl. 21,30 blir det samling for ungdommen og lørdag kl.16.00 er det familiemøte. Begge disse samlinger finner sted i Metodistkirken.

Kvinnemøte

Fredag 25. oktober er det kvinne-møte. Hovedtaler denne gangen blir Ingunn Folkestad Breistein. Hun var ungdomspastor her i menigheten fra 1987 til 1990. Hun har siden tatt teologisk embetseksamen og jobber nå som lærer ved det teologiske seminar på Ansgarskolen.

Misjonsstevne

Søndag 3. november har Vestfold krets sitt årlige misjonsstevne. I år er det lagt til Misjonskirken i Horten. Hovedtaler er Tor Strøm Andersen. Han har vært en periode i Hong Kong og vil informere om arbeide der. Ta turen til Horten og bli inspirert til å være med i misjons-arbeidet.

Kommende aktiviteter

Besøk av Ingulf Diesen 2.-4.11. Ansgarringens messe 5.-6.12.

La Kongo leve

Lørdag 26. oktober finner høsten mest spesielle samling sted i Misjonskirken. Da får vi besøk av evangelist Miekountima Jacques , sanggruppen Kimia, fra Kongo og Karl Fredrik Kittilsen. Besøket er en del av den storstilte kampanjen « La Kongo leve».
Borgerkrig 1992-93 opplevde Kongo en borger-krig som ikke fant plass til mediene her i vesten. 3000 mennesker ble drept, 16 000 hus ble ødelagt og 300.000 mennesker ble hjemløse. Krigen må ses i sammenheng med at nasjonen Kongo består av innbyrdes rivaliserende stammer. De har aldri spurt om å får være en nasjon. Europeerne har fastlagt grensene og skapt « kunstige nasjoner. De første årene etter kolonitidens opphør hadde et sterkt marxistisk styre kontrollen over landet. Men da det mistet kontrollen Kom motsetningene frem i dagens lys, og borgerkrig ble resultatet. De hjemløse bor nå i flyktningeleirer rundt om i landet Og her ulmer det fortsatt. En katastrofe på linje med Rwanda er en grusom mulighet.
Et Guds redskap Da urolighetene sto på som verst begynte Miekountima Jacques sitt evangeliske fredsarbeid. Mange mennesker har blitt berørt og en fredsprosess med evangelisk fortegn er i gang i Kongo. Mennesker fra de stridende stammer har møtt Jesus og har begynt å strekke hendene ut mot hverandre. Miekountima har nå 4 månedlige uteendelser på TV.
Aksjonen Da Karl Fredrik Kittilsen var på besøk i Kongo i mars/april kom han i kontakt med Miekountima og aksjonen « La Kongo leve» ble født. Den har et trefoldig mål: 1: å hjelpe de som bor i flyktningeleirene. 2: å forhindre en ny katastrofe. 3: å lære kristenfolket i Norge å vise kristen nestekjærlighet i praksis. I forbindelse med denne aksjonen besøker Miekountima og Kimia Norge fra midten av september til første uke i november. Sanggruppen består av 4 ung-dommer som representerer hver sin stamme, I seg selv et under. De er virkelig flinke og formidler kristen tro og livsglede på sin helt spesielle måte.

Kjærlighetens evangelium

Vi er satt til å formidle evangeliet om Jesus Kristus. I vår iver etter å nå nåtidens mennesker gjør vi mye forskjellig. Vi finner tidssvarende metoder, nye sanger og moderne ord for å tolke det gamle budskapet. Denne prosessen må vi alltid være i gang med. Samtidig skal vi være klar over at vi aldrig kan gjøre evangeliet forståelig og akseptabel for forstanden. Paulus taler om at «ordet om korset» er en dårskap for grekeren, fornuftsmennesket, og et anstøt for jøden, det religiøs og moralske gode menneske.Slik var det for 1950 år siden og det har ikke endret seg til i dag. Og dog evangeliet har sitt forståelige språk. Ikke ordene, men kjærlighetens språk. En misjonær som hadde arbeidet i Thailand fortalte at to ting banet vei for evangeliet. Opplevelsen av Guds kraft og den kristne menighets kjærlighet. Om Jesus står det at ordet ble menneske og tok bolig i blant oss. Ordene ble liv. Liv fylt med kjærlighet. La oktober bli en slik måned. Lev evangeliet i din hverdag. Lev blant dine trossøsken. Gi en hjelpende hånd med under loppemarkedet. Sist, men ikke minst. Kom og vær sammen med våre gjester fra Kongo. La dem oppleve en menighet som «lever evangeliet».Kjærlighetens språk vil alltid forståes.
Ole Hedeman Andersen

Program for oktober

Søndag 6. oktober
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ragnvald Bø taler. Månedsoffer.
Fredag 11 og lørdag 12. oktober
Loppemarked i Haraldsgt. Tidl. Dags marked
Søndag 13. oktober
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd
Onsdag 16. - Søndag 20. oktober: Fellesmøter
Taler: Ludvig Karlsen
Sted: Larvik kirke onsdag-lørdag. Metodistkirken: Søndag.
Tid: kl.19.00. Bønn fra kl.18.00:
Ungdomsmøte fredag kl.21.30 i Metodistkirken
Familiemøte lørdag kl.16.00
Søndag 20. oktober
Kl.11.00: Gudstjeneste
Fredag 25. oktober
Kl.19.00: Kvinnemøte. Ingunn Folkestad Breistein taler.
Lørdag 26. oktober
«La Kongo leve» - En dag med evangelist Miekountima
Jacques, sanggruppen Kimia, Kongo og Karl Fredrik Kittilsen.
Fredsmøte i Misjonskirken kl.19.00. Andre arrangementer se
dagspressen
Søndag 27. oktober
Kl.11.00: Gudstjeneste
Søndag 3. november
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer
Kl.18.00: Misjonsstevne i Horten. Tor Strøm Andersen taler.