Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for januar

Hjemlov

Lørdag 4. Januar døde Liv Karola Olaussen i en alder av 86 år. Liv hadde en enkel tro på sin frelser. Vi vil minnes hennes trofasthet over for menigheten og de oppgaver hun hadde på kvinnemisjonen. Vi lyser fred over hennes minne.

Løfter om gaver

Før jul fikk menighetens medlemmer sendt et brev med spørsmål om hvor mye den enkelte regnet med å gi i kollekt og offer i 1997. Det har kommet inn ca 40 svar og løftene er på ca 300.000 kr. Hvis ikke du fikk levert ditt svar før jul er du fortsatt hjertelig velkommen til å legge det i kassen.

Fra minus til pluss

I følge Vårt Land er aksjonen med utdelingen av evange-liseringsboken « Fra minus til pluss» utsatt. Gaveinntektene har ikke holdt mål. Aksjonskomiteleder Roger Skaug håper at inntektene vil øke de kommende uker så heftet kan heftet kan sendes ut innen utgangen av måneden. Hvis du ønsker å støtte aksjonen finnes det giroblanketter i Misjonskirken.

NMU-dagen

Søndag den 9 februar i står i barne- og ungdomsarbeidets tegn. Denne dagen settes det rundt om i landet fokus på vårt felles arbeide. Kollektene som samles inn går til NMU.
Vi markere dagen med en familiegudstjeneste, hvor alle barne- og ungdomsavdelinger vil delta.

Trossamfunnet DNM

I Misjonsforbundet har vi samvittighetsfrihet i forhold til medlemsskap i Den Norske Kirke. Denne friheten skal vi verne om. Allikevel denne utfordring. Tilhørighet til DNM som trossamfunn skulle være naturlig for alle som ikke har et begrunnet forhold til sitt medlemsskap i den Norske kirke.
DNM sentralt og lokalt tilføres betydelige midler ved at vi velger å stå i trossamfunnet.
Eneste betingelse for å stå i et trossamfunn er at en ikke er registrert i et annet trossamfunn. Brosjyre om emnet fås ved henvendelse til pastoren.

Menighetsmøte

Søndag 8 desember var det menighetsmøte. Det var 47 medlemmer tilstede. Møtet ble ledet av formann Gunnar Nøstrud. Fyldig møtereferat kan du få ved henvendelse til pastoren.
   Thor Bigseth redegjorde for den økonomiske situasjon. P.r. 31.10 var det kommet 455.000 kr inn i kollekter og offer. Gaveinntektene har vært på 122.000 kr. Loppemarkedet var også bedre enn forventet. I det hele tatt har 1996 vært veldig bra økonomisk sett. Menighetsmøtet besluttet å sende ytterligere 10.000 kr til vårt felles arbeide. En viktig post var spørsmålet om ungdomsarbeider/ musikk-arbeider. På tross av gode inntekter i 1996 mente ikke styret at det var økonomisk basis for både musikkarbeider og ungdomsarbeider i kommende arbeidsår.
   Menighetsmøtet gikk inn for å satse på ungdomsarbeider i halv stilling fra høsten 1997. Dette betyr at musikkabeiderstillingen opphører i løpet av våren. Det ble besluttet at menighets-weekenden 29. - 31/8 1997 skal være på Skautvedt.

Årsmøte 26. Januar

Larvik Misjonsmenighet holder sitt 114. årsmøte søndag 26, januar kl.17. På dagsordenen står vanlige årsmøtesaker som årsmeldinger, regnskap, budsjett og valg. De siste årene har det vært ca 80 medlemmer tilstede. La oss sette av denne dagen og møte frem. Da kan vi i år øke dette tallet. Årsmøtet er viktig for menighetens fremtid. Husk det i dine bønner!

Anonym gave

Fredag 20. desember ble det ved inngangsdøren til kjelleretasjen funnet en konvolutt med en pengegave til menigheten. Vi skriver dette så giveren vet at gaven er tatt imot, og takker på det varmeste.

Neste menighetsblad

Neste blad forventes å utkomme søndag 2. februar. Stoff til bladet må være hos pastoren senest fredag 24. januar.

Takk!

Helt i starten av et nytt år, har jeg lyst til å takke alle som har stått trofast med i året som har gått. Det er lagt ned et betydelig arbeid, på mange forskjellige områder og i mange avdelinger i menigheten.
   Takk for oppmuntrende ord og positive tilbakemeldinger. Takk for innspill som vitner om engasjement hos dere, og som gir håp for arbeidet videre.
   «Vi vil videre, vil videre, vi vil hele veien frem...» Slik sang vi engang, da jeg var ung. Jeg tror vi skal makte å komme videre. Du og jeg er heldige som får lov å være med, og vi trenger hverandre i den store oppgaven: Det er å føre evangeliet videre til alle.
   Jeg vil også få takke for all forbønn, for styret og oppgavene deres, og for den omsorg og forbønn jeg selv og min familie er omsluttet med. Takk skal dere ha! Det er så viktig, at vi også på den måten kjenner fellesskapet. Vi er Guds menighet på dette sted, ikke hans publikum. Publikummet er med og jubler når det går bra, og uttrykker sin misnøye straks det ikke går som det skal. Publikum forlater tribunen når samlingen er over, og kommer igjen når de finner å ha lyst til det.
   Guds menighet er på plass fordi den tror på fellesskapet omkring ordet og bønnen., og står med i medgang og motgang. Oppfordringen går ut til dere som leser dette: « Vær med slik du kan i det nye året som vi er gått inn i!»
   Med ønsket om et godt og fremgangsrikt åt.
   Gunnar Nøstrud

Julemessen

Ansgarringen hadde sin tradisjonsrike julemesse 5 og 6. desember. Det ble travle dager for «ringen». Mange var innom i løpet av dagene. Resultatet ble i år på ca 30.000 kr. Vi gratulerer og sier takk for helhjertet innsats.

Nytt medlem

Erik Andreassen ble opptatt i menigheten på menighetsmøtet 8. desember. Vi ønsker deg hjertelig velkommen i fellesskapet og ønsker Guds rike velsignelse over deg og din tjeneste.

Fremtid og håp!

For et par dager siden hørt jeg på radioens nyhetsprogram. Man hadde spurt folk i flere land om troen på fremtiden. Nordmennene var de mest optimistiske. Den positive økonomiske utvikling med økende velstand og større kjøpekraft hadde skapt en ny fremtidstro.
   Hvilke tanker tenker du om fremtiden, for deg selv, dine nærmeste og menigheten? Hva er bakgrunnen for dine tanker, enten de er optimistiske eller det motsatte? Oftest er tankerne preget av våre økonomiske og menneskelige resurser. Men Gud vil lære oss noe annet. Til et folk som hadde mistet alle disse ressursene kom de kjente ordene: «For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jer. 29,11.
   Betingelsen for at disse løftene skulle bli virkelighet var at folket søkte Herren av et helt og ærligt hjerte. Så ville han skape den nye fremtiden.
   Trosoptimisme - fremtidstro har en eneste kilde, Herren selv. Han tenker på oss og har planer både med og for oss. Disse utleveres ikke på kopierte a A4-ark. Men de blir lagt ned i mennesker som søker fellesskapet med ham. Hans planer rommes i ordet «fred». Det taler om helhet - harmoni, i forhold til Skaperen og det skapte. Han ønsker å hele det som er brutt i stykker. Han gir håp og liv. Fremtidstro som bare har menneskelige resurser å øse av, tørker fort ut. Men den troen som har Gud som kilde, kan leve og og finne nye veier selv i tider med få menneskelige ressurser.
Ole Hedeman Andersen


Program for januar

Søndag 12. Januar
Kl.11.00: Gudstjeneste.
Kaptein Kjell Dahlstrøm, Frelsesarmeen, taler
Byttesøndag i Larviks menigheter.
Kl.18.00: Fellesmøte i Nanset kirke.
Pastor Alf Petter Hammersmark, Stavern frikirke, taler.
Larvik kammerkor deltar med sang
Larvik Predikantring arrangerer
Tirsdag 14. Januar
Kl.18.00: Styremøte
Søndag 19. Januar
Kl.11.00: Gudstjeneste.
Ole H. Andersen taler
Søndag 26. Januar
Kl.17.00: Menighetens årsmøte
Søndag 2. Februar
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste.
Ole H. Andersen taler, Nattverd og månedsoffer.
Søndag 9. Februar - NMU-DAGEN
Kl.11.00: Familiegudstjeneste.
Barne- og ungdomsavdelingene medvirker.
Andakt: Ole H. Andersen