Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for februar

Menighetens årsmøte

Søndag 26. Januar var Larvik Misjonsmenighet samlet til sitt 114. Årsmøte. 72 av medlemmene var møtt fram. Det er en liten nedgang i forhold til i fjor.
   Gledelig var det dog å se at en god del av de unge var tilstede.
   Årsmøtet ble ledet av formann Gunnar Nøstrud.
   Ole Hedeman Andersen innledet årsmøtet med en andakt fra Ef. 3,16- 19. «Menigheten skal være et fellesskap med mennesker som er fulle av Guds kjærlighet».
Årsmelding
Bjørn Kjøndal leste menighetens årsmelding. Fra denne tar vi med følgende tall: Menigheten har p.r. 31.12. 1996 240 medlemmer. Det er en fremgang på 3. Trossamfunnet har også hatt en liten vekst. Her det nå innskrevet 230 medlemmer. Årsmeldingen ble godkjent.
Regnskap og budsjett.
Thor Bigseth la fram tallen for 1996. Økonomisk sett har året vært veldig bra. De samlede inntekter var på 971.114 kr. Herav har det kommet inn 563.900 kr i kollekt og 124.500 kr i gaver. Utgiftene har vært på 858.292 kr Det har gitt et overskudd på 112.882 kr.
   I budsjettet for 1997 regnes det med inntekter på 731.000 kr. Herav utgjør kollektene 550.000 kr. Det beregnes et underskudd på 38.000 kr. Regnskap og budsjett ble godkjent.
Valg
Gunnar Nøstrud ble gjenvalgt som formann med 67 stemmer.
   Thor Bigseth og Bjørn Kjøndal ønsket ikke å stille til gjenvalg til styret. Terje Olafsen var eneste kandidat. Han ble valgt inn med 68 stemmer. Vararepresentantene ble i prioritert rekkefølge: Thoralf Øyslebø, Bodil Svendsen og Eva Gundersen Bøe. Første vararepresentant møter fast i styrets møter.
   Til valgkomiteen ble Inger Møll og Per Pedersen valgt. Sylvia Nøstrud er gjenstående. De fleste øvrige valg gikk fint. Dog er det et problem med festkomiteene. Styret fikk i oppdrag å arbeide videre med saken og eventuelt finne nye løsninger.
   Også i år har mange av menighetens medlemmer sagt seg villige til å stå med i den felles tjeneste. Det er gledelig. Årsmøtet ble avslutte med bønn for styret og alle medarbeidere.
Årsmøtepapirene
Ikke alle har mulighet til å være med på årsmøtet. Hvis noen er interessert i å få sakspapirene fra årsmøtet kan de henvende seg til pastoren.
Takk og velkommen
Det skal gjennom bladet lyde en takk til Thor Bigseth og Bjørn Kjøndal, som begge gjennom mange år har gjort en stor innsats i styret. Thor har prøvet det meste i styre-sammenheng. Det siste året var han kasserer. Bjørn har vært sekretær og har i alle årene hatt sin trofaste følgesvenn Macíen med seg

   Det skal også lyde en varm velkomst til Terje Olafsen. Vi tror at du har mye positivt å tilføre menigheten.

Weekendfri

Menighetens pastor har weekendfri lørdag 22 og søndag 23. februar.

Besøk av Aksel Pedersen

Menigheten får besøk av Aksel Pedersen 22. til 23. februar. På lørdagen deltar han på formiddagstreffet og søndag er han med som taler på gudstjenesten. Margot blir med også denne gangen og vi ønsker dere hjertelig velkommen.

Lederråd

Torsdag 13. februar er det nytt lederråd. De enkelte avdelinger må huske å velge representanter til dette rådet. Disse samlinger er viktige for felles planlegging og gjensidig inspirasjon.

Tid for bønn

Dette er temaet for Det Norske Misjonsforbund i 1997. La oss følge det opp i vårt menighetsliv.
   Bønnens time er flytte fra onsdag formiddag til mandag kveld kl.19.00. Trofaste brødre har gjennom en årrekke samlet seg i bønn en formiddagstime hver uke. Nå har flere gått hjem til Herren. Andre kan ikke komme mere. Det nye tidspunkt er valgt for å gi flere anledning til å være med. Hver torsdag kl.11.00 samles kvinner i bønn i peisestuen. Også her er enhver hjertelig velkommen. Til slutt enda et ord om morgenbønnen en søndag i måneden. I januar var det rekord når det gjelder frammøtet. Hele 15 stykker var innom bønnesamlingen.
   La oss gjøre bruk av disse anledninger og være med å bære menigheten videre framover.

Hjemlov

Onsdag 22. Januar døde Johnny Ramberg i en alder av 86 år. Han har vært medlem i menigheten siden 1932. Johnny Ramberg var et trofast og samvittighetsfullt medlem. Han var i med i menighetens styre i en lang årrekke og var betrodd ansvaret som kasserer i 27 år.
   Våre tanker går til deg Solveig, som har mistet din kjære ektemann. Vi lyser fred over Johnny Rambergs minne.

Gratulasjon

Alfred Tidemannsen fyller 85 år tirsdag 25. Februar. Vi gratulerer deg med dagen og hilser med ordene fra salme 92 v 2- 3.

MiBaGo på CD

Torsdag 30. Januar var det opptak til en CD her i Misjonskirken. Misjonskirkens barnegospelkor, MiBaGo, har vært så heldige å bli med på en CD sammen med andre barnekor. Sangene de skal synger er: «Liten, men god som gull» og «Min lille gledessang».
   Anne Marie og Ole Børud, kjent fra Børudgjengen/ Arnold B. Family, sto for opptaket. I skrivende stund vet vi ikke når CDí en kommer på markedet. Men vi ser frem til denne store begivenheten med spenning. Gratulerer MiBaGo med flott innsats!

Besøk av Hedvig

Onsdag 12. Februar får vi besøk fra Soltun folkehøgskole i Evenes. En av våre unge, Hedvig Fon Klyve, har tatt kontakt med oss og hun er selv med i gruppen. Vi ønsker Hedvig velkommen hjem . Se programmet s. 3.

Besøk av Sikke-Cathrin

Et av våre «gamle» team-medlemmer kommer til Larvik en weekend i februar. Det gjelder Sikke-Cathrin Hansen. Hun har i en periode arbeidet som journalist i Korsets seir. Akkurat nå er hun engasjert i aksjonen « Fra Minus til pluss» og er ansvarlig redaktør av NMU-kanalen.. Sikke blir med på treffpunkt fredag 7. Februar og deltar med sang på familie-gudstjenesten på NMU-dagen.

Neste menighetsblad

Stoff til neste menighetsblad må være hos pastoren senest torsdag 20. februar.


Den skjulte tjenesten

Nei og atter nei.... jeg tenker ikke på de hemmelige tjenester vi nå for alvor får kjennskap til gjennom stortingets åpne høringer. Tanken går derimot til den tjeneste som er skjult for andre mennesker, men levende for Gud. I salme 134 gis en oppfordring til de «skjulte tjenere»: «Stå opp og lovsyng Herren, alle Herrens tjenere, dere som ved nattetider gjør tjeneste i Herrens hus.» I templet var det tjeneste døgnet rundt. De store ofringer fant om dagen. Ingen var i tvil om dette, for det var noe alle kunne se. Men det var også tjenere i helligdommen om natten. De skulle holde ilden levende og samtidig forberede den neste dags tjeneste. En tjeneste som var skjult for offentligheten, men helt nødvendig for at den synlige kunne fungere. Vi har nettopp hatt årsmøte. Vi har lyttet til årsmeldinger, godkjent regnskaper og valgt nye til å tjene i menigheten. Det vi har beskjeftiget oss med handler om den tjeneste som er synlig. Men et menighetsliv er også avhengig av de skjulte tjenester. Det er et liv som må fungere i det skjulte ellers blir «det synlige» bare til agner uten kjerne. Jesus taler om å gå inn i lønnkammeret hvor vi finner Gud i det skjulte. Ingen andre enn din himmelske far og du selv, kjenner til dette livets hemmeligheter, og så skal det være. Paulus taler om den hemmelige drivkraft i alt vi gjør i forhold til andre mennesker. Vi er ikke kalt til øyentjenester, men Kristus skal være den Herre vi tjener. Den skjulte tjenesten har sine vanskelige tider. Du får ingen menneskelig anerkjennelse og ros. Men vit: «Du er med på å forberede den kommende dagen» Er vi trofaste i det skjulte vil det også bære frukt i det åpenlyse.
Ole Hedeman AndersenProgram for februar

Søndag 9. Februar -NMU-dagen
Kl.11.00: Familiegudstjeneste.
Barne-og ungdomsavdelingene medvirker
Sang: MiBaGo og Sikke Cathrin Hansen. Speiderparade
Ole Hedeman Andersen taler.
Kollekt til arbeidet i NMU. Kirkekaffe
Ondag 12. Februar
Kl.19.30: Besøk fra Soltun Folkehøgskole
Informasjon, lysbilder og drama.
Treffpunkt er vert, men alle er hjertelig velkommen
Torsdag 13. Februar
Kl.19.00: Lederråd.
Søndag 16. Februar
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
Søndag 23. Februar
Kl.11.00: Gudstjeneste. Taler: Aksel Pedersen
Søndag 1. Mars
Kl.09.30: Morgenbønn
Kl.11.00: Gudstjeneste
Nattverd og månedsoffer. Ole H. Andersen taler.
Søndag 8. mars
Kl.11.00: Gudstjeneste, Ole H. Andersen taler
Kl.18.00: Møte.
Besøk fra Misjonsorganisasjonen «Åpne dører»