Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for mai 1997

Hjemlov

Fredag 18. april døde Oscar Olaussen i en alder av 92 år.
    Oscar kom med i menigheten i 1934. Med stor iver engasjerte han seg snart i menighetsarbeidet. Hans lederegenskaper kom godt med i søndagsskolen, ungdomsforeningen og ikke minst i vervet som menighetens formann. Denne posten bekledde han i to perioder fra 1946-48 og 1958-73.Hans positive grunnholdning og store pågangsmot har menigheten hatt stor glede av. Det siste året har kreftene gradvis forsvunnet og vi har savnet Oscar i fellesskapet. Larvik Misjonsmenighet har mistet en av sine markante personligheter. Våre tanker går til dere i den nærmeste familie.
    Vi lyser fred over Oscar Olaussen minne.

Idékassen

Vi skal påny minne om idčkassen som henger i hallen. Her kan du levere dine forslag om menighetens virksomhet og annet som ligger deg på sinnet. Pastoren tømmer kassen en gang i uken. Du kan selv velge om du vil være anonym eller skrive under med ditt navn. Vi kan ikke love at alle forslag føres ut i livet.
    Men alt vil få en seriøs behandling og det skal også gis tilbakemelding i en eller annen form. Så grip pennen fatt og skriv med stor frimodighet.

Menighetsbladet

Fra og med juniutgaven vil menighetsbladet bli sendt til alle medlemmer via postverket. Det er viktig at alle medlemmer får den informasjon bladet inneholder.
    Det er en del tanker hos flere av menighetens medlemmer og hos styret angående innhold og form. Hva løsningen blir er for tidlig å si på nåværende tidspunkt. Alle innspill er velkomne. På grunn av endret distribusjonsform må vi framskynde tidspunktet for innlevering av stoff til bladet. Siste frist for juninummeret blir onsdag 14. mai.

Barnas dag

For noen år siden ble navnet «Søndagsskolens dag» byttet ut med «Barnas søndag». Dette for å markere all kristen barnearbeid i Larvik. Det er viktig at alle avdelinger noteter dagen og stiller opp i det felles toget som går fra torget søndag 25. mai kl.16.00.
    Det er også positivt om menighetens medlemmer slutter opp om arrangementet i Bøkeskogen.

Småspeidersamling

Kristi Himmelfartsdag er det småspeidersamling i Tønsberg.
    Flokken vår deltar der sammen med sine ledere. Foreldre og andre interesserte er velkomne til å bli med og oppleve en fin dag sammen med våre småspeidere. Messeområdet er arenaen for dagens aktiviteter og den spennende konkurransen starter kl.10.00.

Besøk fra Nesodden

Weekenden 24.-25. mai får vi besøk av barnegospelkoret fra Nesodden Misjonsmenighet. Liv Kristin Alsaker er med som en av lederne. På lørdag ettermiddag skal koret være sammen med MiBaGo. De skal øve sammen og ellers bli kjent med hverandre. Søndag formiddag deltar de i familiegudstjenesten.

Kretsstevne

Søndag 1. juni inviterer Vestfold krets til stevne her i Larvik.
    Vestfold krets består av misjonsmenighetene i Horten, Tønsberg og Larvik. Det er menigheter med ulik størrelse og alderssammensetning. Vi trenger å møtes en gang iblant til gjensidig inspirasjon. Det er det tradisjonelle pinsestevnet som er flyttet til denne dagen. I år blir taleren John David Wisktøl. Han er pastor i Bjorbekk misjonsmenighet og er dessuten søndre distrikts DNM-kontakt. Han møter i de sammenhenger hvor en distriktsforstander ellers ville representert distriktet. Fra Drammen kommer menighetens voksenkor Credo. Vi ser frem til et flott stevne med fin forkynnelse og god sang.

Økumenisk gudstjeneste

I forbindelse med 1000 års jubileet ble det arrangert felleskirkelig gudstjeneste i Bøkeskogen. Denne samlingen var så positiv en opplevelse at man har ønsket å fortsette med denne samlingen.
    I år blir det pastor Kjell Pedersen fra Metodistkirken som skal være predikant og gospelkoret fra den samme menigheten skal synge. De andre menighetene vil delta med bønn og skriftlesning.

Ragnar Jensen

17. mai er det påny duket for nasjonalfest i Misjonskirken. Årets festtaler blir Ragnar Jensen, næringssjef i Larvik kommune.
    Vi ønsker deg velkommen tilbake til Larvik og gleder oss til å høre deg på den store dagen.

Menighetsmøte

Det blir menighetsmøte torsdag 29. mai kl.18.00: Sakslisten er ikke ferdig, men den kommer på oppslagstavlen. Vi vet allerede nå at følgende saker er med.
1. Referat fra årskonferansen.
2. Økonomi.
3. Ungdomsarbeider.

Årets konfirmanter

Konfirmantene
Søndag 27. april ble en strålende og fin konfirmasjonssøndag for menighetens konfirmanter. F.v.: Anne Lene Bordøy, Marianne Schau, pastor Ole H. Andersen, Samuel Isaksen og Tone Engvoldsen.

Alphakurs til høsten

Til høsten vil vi her i menigheten starte opp med alphakurs. Berammet starttidspunkt er torsdag 4. september.

Hva er Alpha?
Kurset er en praktisk innføring i kristen tro. Kurset er først og fremst for kirkefremmede og nye kristne. Men mennesker som har vært kristne hele livet vil også ha stor utbytte av Alpha. Kurset er bygget opp med 10 undervisningskvelder og en weekendsamling. Det hele avsluttes med en Alphamiddag. Ingrediensene i kurset er sosialt fellesskap omkring et måltid, undervisning og gruppesamtaler.

Fakta om Alpha
Alphakursene startet i Holy Trinity Brompton, en anglikansk menighet i London for 15 år siden. I dag driver 2000 menigheter Alphakurs i England med 100.000 deltakere.
    På verdensplan ble det i 1996 holdt over 3000 kurs og 250.000 mennesker har deltatt.
    Etter to år med Alpha i Norge, driver over 70 menigheter i de fleste kirkesamfunn Alphakurs. Også flere menigheter innen Misjonsforbundet er med og har opplevet rik velsignelse og tilvekst ved engasjementet.

Sagt om Alpha
«Alpha tillater tvilerne å tvile, og søkerne å finne sannheten. Det har en hyggelig og støttende atmosfære som bakgrunn for å takle de store spørsmålene i livet.»
Graham Dow, Biskop av Willesden

«Et av de meste bemerkelsesverdige evangeliske foretak siden Billy Graham i 50’ årene»
Biskop David Pytches, St. Andrews

« Alpha-kurset har bygget relasjoner innad i menigheten og utad mot de mange som spør.»
Svein Høyseter, Samnanger menighet.

«Ungdom fascineres av atmosfæren og Den Hellige Ånd. 70-åringer begynner å invitere venner til menigheten.»
Dag Kristoffersen, Grimstad Misjonskirke.

Alpha i Larvik Misjonsmenighet
Vi håper mange vil prioritere dette kurset til høsten. Det blir en unik mulighet til å bli kjent med kristne tro. For andre en flott sjanse til å få gjenoppfrisket troens grunn-sannheter. Vi trenger åpne og levende miljøer hvor vi sammen kan se på livets store spørsmål.


Underveis

Den ny presten holdt på å flytte inn i presteboligen. Et av menighetsbarna kom for å hjelpe. Mange esker med bøker ble båret inn. «Her var det mange bøker» sa hjelperen. «Den tidligere presten hadde vel ikke så mange», sa nykommeren noe hovmodig. «Nei, han var utlært da han kom!»
    Det var svar på tiltale. Denne lille historien er morsom og er en påminnelse til dem som er stolte av hvor mye de har lest og eventuelt eier av bøker. Men den rører også ved et annet moment, nemlig det å føle seg utlært og bedrevitende.
    Paulus sier at : «kunnskap gjør hovmodig, det er kjærligheten som bygger opp» 1. Kor. 8,1.
    Betyr det at vi skal forakte lærdom og kunnskap. Nei, langtifra. Det er spørsmålet om bruk det gjelder. De som skaper problemer er ikke de med den største kunnskap, for de vet, at de ikke vet så mye. Nei, vanskeligheten ligger hos oss som har lært litt, men tror vi vet alt. Ingen skal komme og fortelle oss nye sannheter om Gud eller hvordan vi som medmennesker bedre kan fungere sammen. Vi har lest og gjort våre erfaringer gjennom livet. Så kom ikke her...
    Så fattige vi egentlig er med dette utgangspunktet. Hvor blir det av ydmykheten og undringen over livets store mysterium og Guds gave.
    Sannheten er nemlig at vi hele livet er underveis. Også når vi har funnet frelseren. Med ham som utgangspunkt begir vi oss på vei for å lære. Vi er det Bibelen kaller disipler. Jeg blir redd når vi føler oss ferdigutdannet.
    Da er det er fare for at vi er «ferdige».

Ole Hedeman Andersen


Søndag 11. mai
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
Lørdag 17. mai
Kl.19.00: Nasjonalfest. Ragnar Jensen taler
Sang: Menighetskoret. Bevertning
Søndag 18. mai - Pinsedag
Kl.11.00: Høytidsgudstjeneste. Ole H. Andersen taler
Mandag 19. mai -2. Pinsedag
Kl.11.00: Felleskirkelig gudstjeneste i Bøkeskogen.
Taler: Pastor Kjell Pedersen, Metodistkirken
Sang: Metodistkirkens gospelkor
Torsdag 22. mai
Kl.17.30: Styremøte
Søndag 25. mai
Kl.11.00: Familiegudstjeneste
Sang: Barnegospelkoret fra Nesodden Misjonsmenighet og MiBaGo.
Speiderparade. Andakt v/ Ole H. Andersen
Kl.16.00: Barnas søndag. Tog fra torget. Samling i Bøkeskogen.
Torsdag 29. mai
Kl.11.00: Menighetsmøte
Søndag 1. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste. Ole H. Andersen taler
Nattverd og månedsoffer.
Stevne for Vestfold krets
Kafeteria fra kl.17.00.
Møte kl.18.00: Taler: John David Wikstøl, Bjorbekk
Sang: Credo, Drammen Misjonsmenighet.