Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for januar 1998

Hjemlov

Søndag 7. desember døde Lauritz Svensen. Han ble 79 år gammel. Han ble sammen med sin hustru, Eva, opptatt i menigheten i 1982 Lauritz var en oppriktig og varm kristen. Han var omgjengelig og møtte oss ofte med en lunt smil.
    Vi lyser fred over Lauritz Svensens minne.

Bønneuken 98

Gjennom mange år har den første del av januar samlet kristenfolket til bønn i store deler av verden.
    Evangelisk Allianse har hatt sin uke og etterpå har den økumeniske bevegelse hatt sin «bønneuke for kristen enhet»
    I fjor arbeidet komiteene sammen om opplegget og oppfordret landets menigheter til å ha en uke med felles bønnesamlinger. I år blir det i Larvik samlinger rundt i menighetenes lokaler og kirker. Temaet for uken er hentet fra romerbrevet kapitel 8 vers 26:
« Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet.»
    Tid og steder står omtalt i møteprogrammet for januar måned. Bønneuken avsluttes med en økumenisk gudstjeneste i Misjonskirken søndag 18. januar kl.18.00. Prost Asle Dingstad er gudstjenestens taler.

Bibelgudstjeneste

Søndag 18. januar har vi bibelgudstjeneste. Det er en gudstjeneste som er mer preget av undervisning enn de vanlige.
    Etter gudstjenesten blir det en enkel kopp kaffe og under dette samværet blir det anledning til å samtale om teksten og stille spørsmål. Det er planen at vi i løpet av vårsemesteret skal arbeide oss gjennom Efeserbrevet. Les kapitel 1 til den første søndagen og husk å ta med Bibel og eventuelt notissaker.

Menighetens årsmøte

Larvik Misjonsmenighet holder sitt 115. årsmøte søndag 25. januar kl. 17.00. På sakslisten står årsmeldinger, regnskap, budsjett og valg. I fjor var det 72 stemmeberettigede tilstede. Det har vært en nedadgående tendens i frammøtet de siste årene. Her i 1998 har vi en mulighet til å snu denne trenden. Årsmøtet er viktig for menighetens fremtid. Sett av dagen. Sist men ikke minst: husk årsmøtet i dine bønner.

Nytt Alphakurs

Vi starter opp med et nytt Alphakurs torsdag 29. januar. Her følger emner og datoer for vårens kurs:
Torsdag 29. januar:
«Hvem er Jesus?»
Torsdag 5. februar:
«Hvorfor døde Jesus?»
Torsdag 12. februar:
«Hvordan kan jeg ha trosvishet?»
Torsdag 19. februar:
«Hvorfor og hvordan bør jeg lese Bibelen?»
Torsdag 26. februar:
«Hvorfor og hvordan bør jeg be?»
Torsdag 5. mars:
«Hvordan leder Gud oss?»
Torsdag 12. mars:
«Hvordan kan jeg motstå det onde»
Torsdag 19. mars:

« Hvorfor og hvordan bør vi fortelle andre om det?»
Fredag 27- lørdag 28. mars: Alphaweekend på Gavelstad Hotell:
1. «Hvem er Den Hellige Ånd»?
2. « Hva gjør den Hellige Ånd»?
3: « Hvordan kan jeg bli fylt av Den Hellige Ånd»
4. «Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av resten av livet mitt?»
Torsdag 2. april:
«Helbreder Gud i dag»
Torsdag 16. april:
«Hvilken plass har menigheten?»
Kurset avsluttes med en alphamiddag torsdag 23. april. Selve kurset er gratis. Undervisningsheftet koster 30 kr. Kveldsmat 20 kr pr gang. Weekenden på Gavelstad kom på 400 kr. En Alhakveld har følgende innhold og tidsramme:
    Kl.19.00: Kveldsmat
    Kl.19.45: Informasjon og sang
    Kl.20.00: Undervisning
    Kl.20.45: Kaffepause
    Kl.21.00: Gruppesamvær
    Kl.21.45: Avslutning.
Siste frist for påmelding er tirsdag 27. januar. Det vil komme en påmeldingsliste på oppslagstavlen i kirken. Det er også mulig å ringe til kontoret.. Ønsker dere å gjøre kurset kjent for andre har vi informasjonsmateriale i kirken.

NMU-dagen

Søndag 1. februar vil ettermiddagen stå i barne - og ungdomsarbeidets tegn. Vi arrangerer et familiemøte hvor de forskjellige arbeidsgrener vil delta. Etterpå er alle invitert til kirkekaffe eller saft/brus.
    Kollekten som samles inn denne ettermiddagen går til NMU’s arbeid på landsplan og på misjonsmarken.

Til Colombia

Høsten 1998 sender NMU et team til Colombia for en periode av to år. Teamet skal være i hovedstaden Bogota å ta del i menighetens barne- og ungdomsarbeid , være med på barnehjemmet og jobbe med i rehabiliteringen av narkomane.
    Teamet består av seks deltakere. Blant disse finner vi Trond Andreassen her fra Larvik. Vi kommer tilbake til Trond og teamet senere. Men ta allerede nå han og de øvrige deltakere med i dine forbønner.

Anonym gave

Det har kommet en anonym gave på kr 5.500 til misjonsarbeidet i Colombia. Vi takker for den og alle de andre gaver som kommer inn gjennom kollekter, offer og giro.

Dramagruppe

I høst har det blitt startet en dramagruppe under ledelse av Hedvig Fon Klyve. Gruppen samles på mandager 19.30 - 21.00. Alle mellom 13 og 20 år er velkommen.
    Dramagruppen debuterte på kveldssamlingen søndag 21. desember. Drama virker kanskje fortsatt fremmed for noen. Vi lever i en tid hvor de fleste inntrykk kommer via øyet og i mange sammenhenger har det vist seg at nettopp drama formidler evangeliet der ordene ikke når frem. Vi ønsker dramagruppen velkommen .

Nye bibelgrupper

Fra forskjellig hold har det vært ønske om å bli med i en bibelgruppe. Gjennom en slik gruppe oppleves et nærmere fellesskap med andre kristne. For mange har det vært en kilde til ny vekst. Vi vil støtte opprettelse av nye grupper. Har du lyst å bli med, kan du skive ditt navn på en lapp og legge det i spørsmåls-kassen i Misjonskirken.

Juanito

Nyhetsbrevet fra Jon Arne Hoppestad kom omkring jul. Ønsker du å få et eksemplar kan du ta kontakt med pastoren. Fra brevets avslutningshilsen tar vi med:

«Jeg er takknemlig for det jeg får være med på og jeg er takknemlig for å ha alle dere som støtter på ulike vis. Takk for din verdifulle innsats! Jon Arne Hoppestad»«Sammen med»

Det finnes mange religiøse mennesker i dag, men de er det for seg selv - privat. Denne tendens til privatisering av trosliv opplever vi også i stigende grad blant kristne. Jeg tror på ham på «min måte» - jeg dyrker ham som jeg vil - på mitt sted og mitt tidspunkt. Det er sant at troen er min og at den er personlig. Men den er noe mer enn bare dette. John Wesley sa: «Det nye testamentet kjenner ikke til noen enkeltmannsreligion.»
    En kilde til sunn tro og sant kristenliv, er å leve med i den kristne fellesskap både i større samlinger som gudstjeneste og i mindre felleskaper som f. eks bibelgrupper.
    Om dette sier Paulus i Efeserbrevet kapitel 3 vers 18 til 19: «Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte og bli fylt av hele Guds fylde.»
«Sammen med»
    Det er en rikdom ved å komme sammen med de andre kristne. Deres erfaringer, innsikt og nådegaveutrustning gir meg et større syn på Jesus og hans kjærlighet. Sammen med Guds folk opplever jeg noe som jeg ellers ikke ville få del i.
    Vi står over for en stor utfordring i vår tid. Det er å nå disse med den «private troen». Et skritt i denne retningen, er at vi selv lever sammen med resten av Guds folk.

     Ole Hedeman Andersen

Januarprogrammet

Søndag 11. Januar
 • Kl.11.00: Gudstjeneste. Pastor Kjell Pedersen taler
 • Kl.18.00: Fellesmøte i Nanset kirke. Jan Eilert Aakre, Betania, taler
  «Bønneuke for kristen enhet» tirsdag 13- søndag 18. januar
 • Tirsdag kl.18.00: Larvik Vineyard (Det runde huset på Elveveien)
 • Onsdag kl.18.00: Frelsesarmeen
 • Torsdag kl.18.00: St. Frans Kapell ,Åsvn 2, Østre Halsen
 • Fredag kl.18.00: Langestrand kirke
 • Lørdag  kl.11.00: Metodistkirken
  Onsdag 14. januar
 • Kl. 18.30: Styremøte
  Søndag 18. januar
 • Kl. 11.00: Bibelgudstjeneste. Ole H. Andersen taler Samtale og spørsmål over en kopp kaffe
 • Kl. 18.00: Bønnegudstjeneste i Misjonskirken. Asle Dingstad taler. Kirkekaffe
  Søndag 25. januar
 • Kl.17.00: Menighetens årsmøte
  Torsdag 29. januar
 • Kl. 19.00: Alphakurset starter
  Søndag 1. februar
 • Kl. 11.00: Gudstjeneste. Nattverd og Månedsoffer
 • Kl. 17.00: NMU-dagen Familiesamling. Barne- og ungdomsavdelingene medvirker. Kirkekaffe
  Onsdag 4. februar
 • Kl. 19.00: Lederråd
  Torsdag 5. februar
 • Kl. 19.00: Alphakurs
  Søndag 8. februar
 • Kl. 09.30: Morgenbønn
 • Kl.11.00: Gudstjeneste, Ole H. Andersen taler