Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake
Menighetsbladet for tidligere måneder

Menighetsbladet for februar 1998

Menighetens årsmøte

Søndag 25. januar var Larvik Misjonsmenighet samlet til sitt 115. årsmøte. 68 stemme-berettigede var møtt frem. Møtet ble ledet av menighetens formann Gunnar Nøstrud. Ole Hedeman Andersen innledet årsmøtet med en andakt inspirert av ordene fra 2. Tim.1,2. «Vær da sterk,min sønn, ved nåden i Kristus Jesus.»

Årsmelding
Sekretær Dorthe K. Bårnes leste menighetens årsmelding. Fra meldingen tar vi med følgende tall: Menigheten hadde p.r 31.12 1997: 235 medlemmer. Det er en tilbakegang på 5. Trossamfunnet hadde samme dato 227 medlemmer. Det er en tilbakegang på 3. Årsmeldingen ble godkjent.

Regnskap og budsjett
Kasserer Terje Olafsen la fram regnskapet for 1997. De samlede inntekter var på 724.165 kr. I kollekt kom det inn 483.760 kr.
    Årets utgifter beløp seg til 686.747. Det har gitt et overskudd på 37.418 kr. I budsjett for 1998 regnes det med inntekter 741.000 kr.. Herav utgjør kollektene 550.000 kr. Regnskap og budsjett ble godkjent.

Valg
Thor Bigseth og Inger Møll ledet avdelingen med valg. Menighetens formann Gunnar Nøstrud ønsket ikke gjenvalg. Ny formann ble Nils Børven. Han ble valgt inn med 68 stemmer. Dorthe K. Bårnes og Else Gunn Holt stilte ikke til gjenvalg. Sverre I. Isaksen ble valgt for en ny periode. Nyvalgt til ble Einar Engvoldsen, Toralf Øyslebø og Eva Gundersen Bøe. Sistnevnte ble valgt for et år, de øvrige for to. Vararepresentanter ble Bjørg Woll (1 vararep.) og Bodil Svendsen. (2. vararep.) Elisabeth Andreassen kom inn i valgkomiteen, hvor hun skal arbeide sammen med de to gjenværende medlemmer, Inger Møll og Per Pedersen.
    Også i år har mange av menighetens medlemmer sagt seg villig til å stå med i den felles tjeneste for Jesus Kristus ved deltakelse i forskjellige arbeidsgrener og komiteer. Årsmøtet ble avsluttet med bønn for styret og alle medarbeiderne.

Årsmøtepapirer
Ikke alle har mulighet til å delta på årsmøtet. Hvis noen er interessert i å få sakspapirene kan de fås på menighetens kontor.

Takk
Det skal gjennom bladet lyde en takk til Gunnar Nøstrud for den tjeneste du har hatt som menighetens formann. Med iver har du vært opptatt av å føre menigheten videre fremover.
    Else Gunn Holt og Dorthe K. Bårnes skal også takkes for innsatsen i styret. Likeledes alle dere andre som på forskjellig måte har tjent og nå velger å ta en pause.

Velkommen
Velkommen til Nils Børven som formann og de nye styremedlemmer Eva Gundersen Bøe, Einar Engvolden og Toralf Øyslebø.

Styrets arbeidsfordeling
Etter årsmøtet har styret fordelt oppgavene på følgende måte:
Nils Børven: Formann
Sverre Isaksen: Viseformann.
Terje Olafsen: Kasserer
Einar Engvoldsen: Sekretær
Eva Gundersen Bøe: Lederråd.

Formiddagstreff:
I forbindelse med årsmøtet oppsto det uklarhet i hvem som er med i komiteene for «Formiddagstreff». Her følger listen for dette året:
Komite nr 1:
Edle Mathisen, Jan Mathisen, Ragnhild Nilsen, Thorleif Nilsen, Alfhild Mathisen, Marit Fantzen og Finn Frantzen. Reserver: Solveig Bua, Aase Andersen og Eva Gulliksen.
Komite nr 2:
Klara Bergmann, Anne Marie Svendsen, Berit Winther Sørensen, Karin Hovland, Yngvar Nilsen og Dolmar Kristiansen. Reserver: Ragnar Hovland, Aase Nilsen og Ellen Ravndal.

Det nye styret
Det nye styret:
Sverre I. Isaksen, Terje Olafsen, Eva Gundersen Bøe, Einar Engvoldsen, Toralf Øyslebø, Nils Børven og pastor Ole Hedeman Andersen.

Alphakurs

Alphakurset startet opp 29. januar. Første kvelden var det 37 deltakere, og alt tyder på at også dette kurset skal bli vellykket.
    Det koselige samværet rundt kveldsmaten , en aktuell undervisning og gruppesamtaler fungerer veldig bra.

Weekendfri

Menighetens pastor har fri 22 til 24 februar.

Gjestetaler

Søndag 24 februar taler Harald Dysjeland på gudstjenesten. Han er kjent av de fleste i menigheten fra tiden som pastor i Metodistkirken i Larvik.
    Vi ønsker ham velkommen tilbake til byen og ser frem til å lytte til hans forkynnelse.

Jubileum

«Formiddagstreffet» kan i år feire sitt 20 års jubileum. Disse treffene har vært og er fortsatt populære. Annenhver lørdag formiddag samles 60 til 70 personer til kafeteria og en andaktstund med forkynnelse, sang og musikk. Vi tror at mennesker i disse årene har fått ny tro og hjelp til å komme videre på livsvandringen. Jubileet feires i Misjonskirken lørdag 7. mars kl.12,00. Vi takker for stor innsats og gratulerer dere.

Kvinnenes bønnedag

Fredag 6. mars er det kvinnenes internasjonale bønnedag. Opplegget til dagen er utarbeidet av kvinner på Madagaskar og hovedtema blir: «Hvem er min neste?» Det blir møte på Betania.

Fra formannen

Da Gunnar Nøstrud valgte å takke av etter mange år i trofast og utholdende tjeneste som formann for menigheten, falt det seg slik at jeg ble spurt av valgkomiteen å stille meg til tjeneste på den plassen. Menighetens årsmøte valgte meg så til ny formann. på årsmøtet søndag 25. januar.
    Først vil jeg takke for tilliten. Jeg har fått mange gode hilsener og støtte overalt, og føler at de jeg har vært i kontakt med i menigheten kjenner på optimisme og forventning for det som ligger foran oss.
    Styret har hatt sitt første møte, og vi har en god tone oss imellom og forventning om at det ligger gode tider fra Herren og venter på oss som menighet i tiden som kommer.
    Jeg tror at det er viktig at plassen ved Jesu føtter - bønneplassen - er viktig å benytte for oss alle i tiden framover. Da kan nemlig Herren selv få oss i tale og berede grunnen for det HAN har tenkt å gjøre hos oss. Han vil legge sine ønsker ned i hjertene våre, og samstemme oss.
    Jeg vil minne om noen vers i 1. Tess. kap 5: «Vær alltid glade, be stadig, takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.». Igjen, takk for tillit og forbønn.


«Den indre drivkraft»

Så er det påny olympiske leker. I et par hektiske uker vil de sportsinteresserte vende sin oppmerksomhet mot Nagano i Japan. Nye og gamle sportshelter skal få sine medaljer og publikums høylytte bifall. Andre skal liste seg bort fra arenaene slukkøret og skuffet over egne prestasjoner. Hva er det som skaper vinnere? Er det bare fysisk trening eller er det også noe annet. Flere ganger i løpet av vinteren har skihopperne sagt at deres problemer med manglende resultater ligger «I hodet». Det går på det psykiske.
    I vår bibel sammenlignes livet flere ganger med et løp. Alle er vi med. og på vei mot et mål. Ingen kjenner distansen som skal tilbakelegges. Men den krever sitt. Underveis kan vi kjenne oss trette og slitne. Lysten til å gi opp kan være stor.
    Hebreerbrevets forfatter viser oss hemmeligheten ved å holde ut og nå frem til målet «med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus» Heb.12,2.
    Det vi er opptatt med, vil sette sitt preg på vårt livsløp. Noen er opptatte med seg selv, sine ressurser eller mangel på samme. Noen har alltid oppmerksomheten vendt mot andre mennesker og kan være flinke til å finne deres feil. Hvis vi ønsker å komme videre må vi være opptatt med Jesus Kristus. Det er kristenlivets indre drivkraft. Det dreier seg om et bevisst valg. « Jeg vil se etter Jesus - Jeg ønsker å møte ham. «Har du denne innstillingen kan du møte ham. i din tankeverden - i bønn - i nattverden - i møtet med Guds ord gjennom forkynnelse og bibellesning.
     Ole Hedeman Andersen

Februarprogrammet

Søndag 8. februar
 • Kl. 09.30: Morgenbønn
 • Kl.11.00: Bibelgudstjeneste, Ole H. Andersen taler, Samtale og spørsmål over en kopp kaffe
  Torsdag 12. februar
 • Kl.19.00: Alpha
  Søndag 15. februar
 • Kl.11.00: Gudstjeneste, Ole H. Andersen taler
  Torsdag 19. februar
 • Kl.19.00: Alpha
  Søndag 22. februar
 • Kl.11.00: Gudstjeneste, Harald Dysjeland taler
  Onsdag 25. februar
 • Kl.18.30: Styremøte
  Torsdag 26 februar
 • Kl.19.00: Alpha
  Søndag 1. mars
 • Kl.09.30: Morgenbønn
 • Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer, Ole H. Andersen taler
  Torsdag 5.mars
 • Kl.19.00: Alpha
  Søndag 8. mars
 • Kl.11.00: Bibelgudstjeneste, Ole H. Andersen taler, Samtale og spørsmål over en kopp kaffe