Åremålsdager
Reidun Poulsen fyller 60 år torsdag 18. november. Vi gratulerer hjerteligst og ønsker Guds rike velsignelse både over dagen og framtids dager.

Til minne
Margit Strøm gikk hjem til Gud søndag 21.oktober. Hun ble nær 84 år gammel. Hun har vært med i menigheten gjennom mange år. Trofast i fellesskapet så lenge helsa holdt. De siste årene har hun vært på Byskogen bo og behandlingssenter.
Hun ble begravet fra Langestrand kirke torsdag 25. oktober. Kapellan Oddrun Pedersen forrettet. Skriften sier: «Borte fra legemet, hjemme hos Herren.»
Vi lyser fred over Margit Strøms minne!

Barnevelsignelse
Gard Niklas Rød blir båret fram til velsignelse i menigheten søndag 4. november. Han er det tredje barnet til Ann Birgitt og Morten Rød.
Vi ønsker Guds velsignelse over Gard Niklas og hele familien. De er bosatt på Flekkerøy og det er hyggelig at de trekker hjem til Larvik ved slike høytidelige anledninger.

Menighetsprofil
Det er et godt råd å gå jevnlig til legesjekk etter en viss alder. Da kan en være i forkant av eventuelle sykdommer.
Menigheter trenger også en jevnlig «legesjekk». I den forbindelse er det greit å kunne benytte menighetsprofilen som er sentral i naturlig kirkevekst-tenkningen
    Menighetsprofil bygger på en vitenskapelig undersøkelse og blir gitt den enkelte menighet, etter svar på relevante fra 30 sentrale medarbeidere i menigheten samt pastor. Menighets profilen blir gitt utfra de åtte livskvalitetene: Engasjert trosliv, varme relasjoner, utrustende lederskap, funksjonelle strukturer, inspirerende gudstjenester, nådegavebasert tjeneste, livsnære grupper og behovsorientert evangelisering. Ut fra dette får en verdier som uttrykker sterke og svake sider ved menighetens liv og virke. Vår menighet har tidligere fått to slike profiler. Utfra dette har menighetens lederskap jobbet med de ulike kvalitetene.
Dette er såpass lenge siden at tiden er moden for å få en ny menighetsprofil for å kunne få et noenlunde objektiv vurdering av fruktene dette har gitt. Vår erkjennelse er: Sunne menigheter vokser.
    Vi vil derfor i nær framtid legge til rette for en slik undersøkelse. Vi ber dere som blir spurt om å være med å svare etter beste evne. Svarene blir gitt anonymt.
Utfra den nye menighetsprofilen vil så menighetens satsing og veivalg bli gjort.
Vi, Larvik misjonsmenighet, ønsker å bygge et fellesskap, der mennesker finner frelse, møter omsorg, vokser i troen og utrustes til å tjene Herren med glede.

Thore Tellefsen

Økonomien
Gaver og kollekter til menigheten og misjonen i september ble på kr 43.466. Det er ca 8.000 under budsjettet. Vi vil gjerne understreke betydningen av fast givertjeneste. Det vil si at hvert medlem tenker igjennom hva en kan gi til menighet og misjon pr måned. Hvilken metode for å gi får være opp til den enkelte. Enten en sender det direkte inn på menighetens bankkonto eller en gir i kollektbøssa. Viktigst er at den enkelte får Guds velsignelse og menigheten får jevnlig tilsig av midler. Vi ber om at Herren Jesus skaper giverglede slik at etterslepet på budsjettet kan tas inn igjen i siste kvartal. Takk for at du vil stå med oss. Gud velsigner hver glad giver!

Torunn i NMUs landstyre
På NMUs landsmøte i Kristiansand 8.september ble Torunn Blankjenn Engvoldsen valgt inn som vararepresentant i NMU-landstyre for to år. I den forbindelse har vi hatt en samtale med henne:
    «Selv om jeg er valgt som vararepresentant så vil jeg møte fast i styret, forteller Torunn. I tillegg til landstyret også skal jeg være med i arbeidsutvalget. Dette vil medføre stadige turer til NMU-kontoret i Oslo. Og siden NMU ikke fikk på plass en ny ordfører, så har jeg tatt på meg midlertidig personalansvar for de ansatte.»
Mest av alt, fortsetter Torunn, kommer mitt engasjement spesielt til å være rettet mot barna. Jeg er med i en strategigruppe for barnearbeidet. Barna er en viktig del av NMUs arbeide og jeg vil påvirke i retning av at barna blir en større del av NMUs satsingsområde i framtiden.
    Torunn kommer med følgende utfordring til menigheten:
Be for meg, slik at mitt engasjement vil gi resultater. Be om at jeg må påvirke på en positiv måte. Be at Gud bruker meg som et redskap i sin hånd.
Be samtidig for NMU. Det nye landstyret og at det lykkes å få en ordfører.
Be for arbeidet blant barn, tenåringer, ungdom og speidere.
Be om Den Hellige Ånds ledelse til å satse rett i en kaotisk og frustert hverdag. Gud hører bønn.
    Vi må ikke glemme hvilken mektig Gud vi har og ikke undervurdere Hans verk i vår menighet. Takk Gud under alle forhold, avslutter Torunn.
    Det er et stort ansvar Torunn har på seg, derfor vil vi ønske henne Guds velsignelse i sitt engasjement i NMU og i barnearbeidet TID, som hun leder i vår menighet.

Fellesmøtene
Fellesmøtene i Nanset kirke er, i skrivende stund, i full gang. Asbjørn Johansen har forkynt evangeliet på en inspirerende og aktuell måte. Det er en glede å kunne møte kristne fra andre menigheter og kjenne fellesskapet. Høydepunktet var lørdag kveld der vi fikk møte afrogruppen KIMIA, som sang, spilte og danset på afrikansk vis. Dessuten var det gripende å høre deres vitnesbyrd.

TV-aksjonen
samlet inn store beløp til Kirkens nødhjelp. Også i Larvik kom det inn store penger. Pengene går til de som er rammet av hiv/aids- katastrofen. Flere av menighetens medlemmer var bøssebærere. Kirkens nødhjelp ber oss å overbringe takk både til dem og givere.

Romania-aksjonen
vil være operativ i november måned. Pene og rene brukte klær kan leveres i Misjonskirken på tirsdager kl. 10-12 og kl. 18-19. Myndighetene i Romania har bestemt at det ikke lenger kan sendes brukte barneklær fra 0-3 år. Heller ikke kan de motta brukt skotøy. På..g.a. frykt for kugalskap kan ikke kjøtt sendes til Romania. Tross noe restriksjoner er det stort behov for fortsatt hjelp i Romania. Transport koster fortsatt kr 70 pr pakke.

Ansgarringens julemesse

I år blir den fredag 30. november og lørdag 1. desember. Kvinnene i Ansgarringen jobber utrettelig med å forberede messen, der en vil finne håndarbeider, votter, sokker, drops, hjembakte kaker. Lotteriet med kaffeservise og flere fine gevinster. Det blir åresalg flere ganger pr dag. Ellers blir det selvsagt kafeteria, der en kan nyte fellesskapet over en god kopp kaffe. Gjør dette godt kjent, der du ferdes. Inntektene går til Ansgarskolen, Misjonsforbundets flotte skole på Hånes i Kristiansand.

Allehelgen-søndag
Allehelgensøndag 4. november er en dag der tankene går til dem som har gått bort. Det er en dag for ettertanke, sorg og savn. Men det også en dag for håp og trøst. Vi vil markere dette og spesielt invitere de som har mistet noen av sine i løpet av siste året. I Gudstjenesten vil Magne Fremmelid synge hjemlandssanger og forstanderen vil tale.

Weekend med Øyvind og Mette
23.-25. november får menigheten igjen besøk av det nye ungdomspastor-paret Mette og Øyvind Toeneiet. I den forbindelse blir lagt opp til en ungdomsaksjon. Det innebærer ungdomsklubben Signal på fredagen. Lørdag kveld blir det ungdomssamling under betegnelsen «Excelent night» og søndagens gudstjenste vil også få et ungdommelig preg. Øyvind og Mette har med seg ungdommer fra Kr.sand. Dessuten deltar Misjonskirkens egne ungdommer. Bandet /gruppa Fog og dansegruppa Praise. Vi gleder oss og ber om at ekstra mange unge vil finne veien til Misjonskirken.
    Forøvrig kan nevnes at 12 av våre ungdommer samt Øyvind og Mette, var på weekend på Vegårtun 12.-14. oktober. 180 andre var også der. Det var i alle deler en vellykket leir.

Misjonskveld

blir det 2.desember da vil vi vise Kongofilmen, som Ingunn Rui har laget på oppdrag fra Det Norske Misjonsforbund. Filmen tar for seg misjonsarbeidet i Kongo fra begynnelse til i dag. Filmen, som varer ca 25 minutter, har fått meget god mottakelse. Ingunn Rui vil værer sammen med oss den kvelden.

Besøk av Aksel Pedersen
Lørdag 8. og søndag 9. desember blir han sammen
med oss. Vi gleder oss. Han har nylig utgitt en andaktsbok, som blir å få kjøpt i møtene.

Sang i advent
har vært et fast innslag i menighetens program før jul. I år gjør vi en vri på det. Søndag 16. desember blir «Sang i advent» arrangert kl 11.00 med påfølgende servering av risgrøt, kaffe og pepperkaker. Serveringen vil koste kr 40,- pr. person. Pensjonister kr 30,- Barn under 10 år gratis. Familie kr 100,- Påmelding er nødvendig. Gudstjenesten er, som alltid, åpen for alle. Programmet er ikke klart i skrivende stund, men ta dette med i dine planer.


Forventning
Det er høst —
jeg står en sen ettermiddag
og betrakter en grågåsflokk.
Stor uro preger fuglene,
jeg aner at noe er nær forestående —
det ligger spenning og forventning i luften.
Det er tegn til oppbrudd —
markene er hvite til høsten

Da høres gjennomtrengende skrik,
og som på kommando løftes de mange vingepar,
i formasjon av en plog
forsvinner de høyere og høyere —
det er som hele naturen holder pusten
mens dette forunderlige skjer.
Jeg følger grågåsflokken med øynene
til den blir borte
i den flammende solnedgangen —
stolte skapninger på vei til et annet land.

Det er da jeg får øye på en enslig stakkar
som er blitt tilbake —
fortvilet slår den med vingene,
bruser seg opp
mens den småspringer bortover
i det rimfrosne sivet,
den er ute av stand til å kunne fly.

Da med ett gripes mitt hjerte —
jeg ser en annen flokk som snart skal
rykkes opp i luften,
jeg hører et bydende rop —
talløse skarer på vei til et mål.
Disse skal bort fra kulde og mørke —
forenes med Ham som er kjærlighet og lys.
Ja, de skal se Herlighetens Herre.
Å, vi kjenner uroen og lengselen —
la oss ikke henge så fast ved den rimfrosne jord
men la oss løfte våre hoder
for vår forløsning stunder til —
Se, markene er alt hvite til høsten.

Solveig Sundby Thorsen

Novemberprogrammet

Lørdag 3. november
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.

Søndag 4. november
kl 11.00: Allehelgensgudstjeneste. S.skole.
Månedsoffer. Thore Tellefsen. Sang: Magne
Fremmerlid. Barnevelsignelse. Kirkekaffe.
kl 19.00: KVELDSMØTE. Thore Tellefsen.
Tema: «Hva skjer når Jesus kommer.»
Dansegruppa deltar. Lovsang og Bønn.

Søndag 11. november
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Thore Tellefsen. Barnepark.
kl 18.00: GLA’SANGKVELD. Tema: "Himmelen." Andakt: Thore Tellefsen. Kveldskaffe.

Torsdag 15. november
kl 19.30: Lederråd. Merk dato!

Søndag 18. november
kl 11.00: Familiegudstjeneste. Speiderparade. Dansdrama, sang/musikk v/gruppa FOG. Andakt: Thore Tellefsen. Kirkekaffe.
kl 18.00: Vestfoldtreff i Tønsberg Misjonsmenighet. Felles avg. kl 17.15

Torsdag 22. november
kl 19.00: MENIGHETSMØTE

Lørdag 24. november
kl 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.
kl 19.00: Ungdomssamling. Øyvind/Mette. Gruppa Fog m.fl. Dansegruppa.

Søndag 25. november
kl 11.00: Gudstjeneste. S.skole. Taler: Øyvind Toeneiet. Gruppa Fog og dansegruppa.
kl 18.00: "FEST PÅ KJERKA" m. bl.a. Arne Bredvei, Eskil Domben m/ fl. Tom Arne Nilsen, Roar Tidemansen. Kaffe, vafler.

Fredag 30. november
kl 10.00-17.00: Ansgarringens julemessse.

Lørdag 1. desember
kl 10.00-15,00: Julemessen forts.

Søndag 2. desember
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen
kl 18.00: Misjonskveld. Kongofilmen. Ingunn Rui deltar.