Åremålsdager
18. januar fyller Thor Olav (Lasse) Woll og Randi Johanne Sæterlid begge 60 år. Vi gratulerer de to sekstiåringene og ønsker Guds velsignelse over deres liv .

Til minne
Rut Mathisen gikk hjem til Gud 28. november. Hun ble nær 84 år gammel. Hun har vært med i menigheten gjennom mange år. Blant annet var hun med i andaktsmusikken så lenge helsa holdt. De senere år har hun vært mest hjemme. Hun ble begravet fra Undersbo kapell tirsdag 4. desember. Skriften sier: «Borte fra legemet, hjemme hos Herren.» Vi lyser fred over Rut Mathisens minne! Samtidig tenker vi på og ber for hennes familie.

Barnedåp
Kristine Johnsen vil bli døpt i Misjonskirken søndag 13.januar. Hun er datter til Gina og Hans Jørgen Johnsen. Vi gleder oss med familien og ber om Guds velsignelse såvel over høytidsdagen som over framtiden. Roy S. Johansen vil tale i gudstjenesten og forrette barnedåpen.

Julen i kirken
Julen er tradisjonelt en familiehøytid. Men heldigvis er det mange som søker til Misjonskirken i høytiden også. Julaften var Misjonskirken var fullsatt. De øvrige arrangement var noe mindre besøkt, men mange fikk møte evangeliet og opplevde på ny Guds velsignelse. Festen nyttårsaften ble en verdig avslutning på julefeiringen. Det var flott å se mennesker fra 3 til 85 år feire nyttår sammen. Komitéen hadde laget et flott opplegg for festen. Vi vil takke hver enkelt som har tatt ansvar for ulike arrangement for innsatsen til stor glede for oss andre.


Et av juletrefestens høydepunkt var Sverre Isaksens «Trylletrommel» med godteposer.


Sverre Henriksen holdt underholdende trylle-andakt på juletrefesten.


Julia Isaksen sang «Lang tid tilbake» på juletrefesten 4. juledag.


Afghanistan
Dette landet har det vært fokusert på i media. Fortsatt herjer krigen med all dets gru. Mennesker mister sine kjære og sine hjem. De blir skadet på kropp og sjel.
I mange år har det vært krigshandlinger og overgrep der nede.
I disse dager jobber verdenssamfunnet med å lindre nøden. Vi har venner som har vært der nede og nå er tilbake igjen. La oss huske dette landet og disse arbeiderne i våre bønner. Jesus har kalt oss til å lindre nød og vise Guds kjærlighet overfor alle mennesker.
    Julaften samlet vi inn en kollekt til hjelpearbeidet i Afghanistan. Vi takker for kr 8.013 som ble samlet inn.

Barnegospel-kor på Veldre
Menigheten planlegger å starte barnegospelkor på Veldre. Vi vet at det finnes mange barn der og flere av menighetens medlemmer bor der også. Koret vil vidreføre navnet MiBaGo og vil være et tilbud for barn fra 5-10 år. Vi tror at det navnet vil få mange til å kunne assosiere koret med Misjonskirken og gi det identitet. Og det er viktig for å oss å bygge bro til Misjonskirken, der koret vil opptre ved ulike anledninger. Carina og Mariann Isaksen vil være ledere, forhåpentligvis sammen med flere andre. Når koret starter opp, og hvor de vil øve er uklart i skrivende stund. Men det har vært kontakt både med Grendehuset og Sky skole. Det er heller ikke avgjort på hvilken dag øvelsene vil forgå.
    Vi gleder oss over denne muligheten og vil be menigheten om forbønn for dette arbeide. Det er i pakt med menighetens målsetting om å bygge fellesskap for mennesker i alle aldre.

Tverrkirkelig fellesskap
Tradisjonen tro markeres starten på det nye året med fellesskap mellom de ulike menigheter i Larvik. Det betyr at det på søndag 13. januar blir bytte av predikanter i de ulike menigheter. I Misjonskirken taler Metodistpastor Roy S. Johansen. mens Thore Tellefsen vil tale i Frelsesarmeen.
    På kvelden den søndagen vil alle være samlet i Betania, der Asbjørn Johnasen, fjorårets fellesmøtetaler forkynner.
Felles bønneuke
Uka etterpå fortsetter med en felles Bønneuke, der programmet er slik:
Onsdag 16. kl. 12.00: Bønnesamling i Metodistkirken. Fredag 18. kl.19.30: Bønnesamling i St Frans. Bønnevandring lørdag 19. kl. 16.00-18.00 med start i Misjonskirken, deretter vandrer vi til Metodistkirken, videre til Frelsesarmeen for å så å ende opp i Bedehuset. På hvert sted blir det sunget og bedt. Søndag kveld avsluttes bønneuken med felles bønnegudstjeneste i Larvik kirke. Thore Tellefsen vil tale.

Ansgarringens julemesse
gikk av stabelen fredag 30. november og lørdag 1. desember. Julemessa var usedvanlig godt besøkt og handelen gikk livlig for seg. Julekakene forsvant meget raskt, så det er marked for hjemlagde julekaker. Mange benyttet kafeteriaen til fellesskap og en pust i bakken. I alt innbragte julemessa kr 47.000. Et flott resultat.
Ansgarringen vil takke alle som bidro med håndarbeider, gaver, gevinster. Takk til alle som støttet ved å kjøpe lodder. Inntektene går til Ansgarskolen, Misjonsforbundets flotte skole på Hånes i Kristiansand.

Velkomst for Øyvind og Mette Toeneiet
Søndag 27. januar har menigheten gleden av å ønske den ungdomspastoren velkommen. Søndag formiddag blir det innsettelse under ledelse av distriktsforstander Sven Øverland. På ettermiddagen blir det velkomstfest med tale av Sven Øverland. Gruppa Fog og dansegruppa Choose your weapon m.fl. blir med. Bevertning.
Vi gleder oss til vår nye ungdomspastor er på plass. De flytter inn i forstanderboligen, der det er blitt innstallert nytt kjøkken.
    Vi tror ungdomspastoren vil bety ytterligere vekst i vårt ungdomsarbeide. Ta vel imot vårt ungdomspastorpar og husk dem i dine daglige bønner.
    Etter ungdomspastorens siste besøk i menigheten så vi et stort potensiale for vekst i ungdomsarbeidet. Lørdagen var det over femti ungdommer tilstede. De fikk se ungdommelig livsglede uttrykt gjennom sang, musikk, dans, rapping og god forkynnelse. Også gudstjenesten sto i ungdommens tegn.
    Ungdommen nyttiggjør seg moderne kommunikasjon for å få kontakt andre tenåringer. De bruker internett og via chatting, som det heter, får de kontakt. Innbydelser til ungdomsklubben Signal blir gitt og det har resultert i flere nye ungdommer i Misjonskirken i løpet av høsten. Vi er kalt til å bygge broer ved ulike metoder og ungdommen bruker et språk som er naturlig for dem.

Kongofilmen
«Håp, lys og skygge over Kongo» ble vist i Misjonskirken søndag 2. desember. De som var til stede den kvelden ble grepet av historien. Men ikke alle fikk anledning til å se den gripende filmen. Men menigheten har sikret seg et eksemplar, slik at den kan vises på video. Den er til utlån både til grupper i menigheten og til enkelt personer. Forespørsler kan rettes til forstanderen.

Willow Creek konferanse
Fredag 8. februar arrangeres det dagskonferanse i Oslo. Konferansen vil handle om hvordan menigheten skal tilrettelegge arbeide mot kirkefremmede. Vi tror det vil være nyttig for oss som menighet og anbefaler den.

NMU-dagen
NMU-uke og NMU-dag er begrep som er kjent i Misjonskirken. Hvert år utfordres vi til å markere dette. Norsk misjonsforbunds ungdom (NMU) gjør en stor og viktig oppgave i vårt fellesskap. De minner oss om betydningen av et bærekraftig barn- og ungdomsarbeide. De utfordrer og inspirerer oss til å satse på den sektoren. De tilbyr kurs og konsulent hjelp.
    Søndag 10. februar vil vi markere denne dagen i Misjonskirken. Vi tenker oss en familiedag med familiegudstjeneste, deretter natursti i Bøkeskogen som fører oss tilbake til Misjonskirken. Der spiser vi sammen, har karneval. Premie for beste utkledning. Amerikansk auksjon m.m. Mer detaljer vil komme senere.Men sett av dagen.

Menighetsweekend
Menigheten har fått leie Vegårtun leirsted 30. 8.-1. 9. 2002. Det er flott tid på Vegårshei. Selv det er lenge til ber vi deg merke datoen og ta det med i din planlegging. Vi håper at så mange som mulig vil være med. En komité vil utarbeide et opplegg som skal kunne passe for alle. Vi ønsker å koordinere kjøring, slik at alle som vil kan få være med.

Økonomien
Gaver og kollekter til menigheten og misjonen i november og desember følger budsjettet som er på kr 52.000 pr. måned. I løpet av desember har det også registrert julegaver til menigheten på kr 18.700. Det gaver fra menighetens medlemmer som er vår største inntektskilde. Takk for at du står med i offertjenesten.
    Gud velsigner hver enkelt giver. I tillegg har menigheten mottatt et tilskudd for 2001 fra Larvik kommune i forbindelse med lederstøtte til rusfritt ungdomsarbeide på kr 57.747. Vi har også fått kr 12.000 fra Frifond via NMU til ungdomsarbeidet. Vi gleder oss over dette.

Menighetsblad til naboer
Kirken ved Bøkeskogen står det under hver annonse fra Misjonskirken i Østlands-Posten. Det handler altså om vår lokalisering og adresse. Vi ligger også i et nabolag og det tenker vi stadig på. Mennesker i vår nærhet ser både vår kirke og passerer den. Vi vil derfor gjerne kommunisere noe mer med dem. De som er en del av vårt nærmiljø vil herved få menighetsbladet i sin postkasse, slik at de kan følge med i noe av det som foregår i Misjonskirken. Og selvsagt er de hjertelig velkommen innom også.

Menighetsbladet
Vi takker Fred Isaksen for hans arbeide med menighetsbladet. Det er han som sørger for layouten og vi synes han gjør en flott innsats. Hjertelig takk!
Stoff til menighetsbladets neste nummer må være oss i hende 21. januar.

Løft Jesus opp!
av pastor Thore Tellefsen

«Du skal kalle hans navn Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synd.» Matteus 1, 21 Slik talte engelen til Josef etterat han hadde fått vite at Maria var gravid. Og graviditeten skyldtes ikke Josef, men Gud selv.
    Gjennom Jesus Kristus demonstrerer Gud sin store frelsesvilje. En frelse som han ønsker at hele verden skal få del i. Årets navn er Jesus. Hans navn skal lyse over hver eneste dag i 2002.
    Vår tid trenger trygghet i liv og død. Vår tid trenger tilgivelse for synder, overtredelser og ondskap. Vår tid trenger noen som kan gi veiledning om hva som er rett og galt. Vår tid trenger faste holdepunkter. Vår tid trenger kjærlighet. Jesus kan gi alt dette.
    Derfor behøver denne verden Jesus mer enn noe annet. Det er vår tro og vår bekjennelse. Vi skammer oss ikke over å hevde det.
    Vi vet at ikke alle deler denne troen med oss og selvsagt må vi aksepterer det. Men samtidig vil vi rope høyere, slik at flere kan høre. Det betyr ikke høyere stemmebruk når vi taler eller ber. Det handler om et ekte vitnesbyrd om hva Jesus betyr for oss. Vi vil utfordre hverandre til å løfte Jesus opp ved vårt liv, vår ferd og vårt fellesskap.
Jesus er relevant til alle tider også for vår tid. Likevel er det viktig at han får en presentasjon som er tidsrelevant. Vi lever i en etter-kristen kultur. Det er viktig å kjenne vår tid. Ikke bare med tanke på tidens tegn, men hva folk er opptatt av. Så vi kan lære å svare på de mange spørsmål som stilles. Og lære å leve ut troen vår i hverdagen. De ulike generasjoner får løfte Jesus opp på en slik måte at deres generasjon får øye på Jesus Kristus.
    Larvik misjonsmenighet, ønsker å bygge et fellesskap, der mennesker finner frelse, møter omsorg, vokser i troen og utrustes til å tjene Herren med glede.JanuarprogrammetSøndag 6. januar
kl 11.00: Gudstjeneste. Nattverd. Månedsoffer. Thore Tellefsen.

Lørdag 12. januar
kl. 18.00: «Vi over førti»-samling på Skautvedt.

Søndag 13. januar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Søndagsskole. Roy S. Johansen. Barnedåp.
kl. 19.00: Fellesmøte i Betania. Asbjørn Johansen taler

Felles bønneuke.

Se opplegget annet sted i bladet.

Lørdag 19. januar

kl. 11.00: Formiddagstreff/kafeteria.
Søndag 20. januar
kl. 11.00: Gudstjeneste. Thore Tellefsen.
kl. 19.00: Bønneukeavslutning i Larvik kirke. Thore Tellefsen taler.

Søndag 27. januar

kl. 11.00: Gudstjeneste. Søndagsskole. Innsettelse av Øyvind Toeneiet. Sven Øverland.
kl. 18.00: Velkomstfest for ungdomspastorparet Sven Øverland taler. Gruppa Fog og dansegruppa.

Søndag 3.februar

kl. 17.00: Menighetens årsmøte. Andakt/nattverd v/Thore Tellefsen. Månedsoffer