Tilsluttet Det Norske Misjonsforbund
Motto: Guds barns enhet og synderes frelse

Tilbake

Menighetsbladet for mai

Hjemlov

Lørdag 30. mars døde Josefine (Jossa) Tvetene i en alder av 93 år. Jossa var medlem i misjonsmenigheten i over 50 år. Vi vil minnes hennes lune smil og det trofaste tjenersinn. Vi lyser fred over Josefine Tvetenes minne og våre tanker går til dere som står tilbake med savnet.

Permisjon

Menighetens musikkarbeider Marianne Gärtner Fremmerlid har svangerskaps- og barselspermisjon fra 9. april til februar 1997.

MiBaGo

MiBaGo har fått nye ledere etter påske. Dirigent og leder er Mari Cesilie Saubø. Kasserer: Inger Aa. Sørensen. Sekretær: Beate Therese Larsen Pianist: Janne Borgen Nilsen. Medledere: Anine Christiansen og Sigmund Nøstrud.

Alternativ

Alternativ har valgt styre. Ledere er: Maria Sætre Andersen, Erik Andreassen, Pål André Bordøy og Jannicke Kjølås Pettersen. De unge vil kjøre koret videre på egen hånd i Mariannes fravær.

Menighetskoret

Menighetskoret satser også friskt fremover. Per Møll har lovet å være med som pianist. Koret sang på Aktuell søndag den 21. april og det gikk veldig bra.

Romaniahjelpen

Romaniahjelpen har hatt en liten pause. Men allerede tirsdag 7. mai er dørene på ny åpne for hjelp til Romania. Prisen for esker og frakt er på kr. 70. Ønsker du å støtte «hjelpen» økonomisk er du alltid velkommen til det.

Menighetsmøte

Det blir menighetsmøte torsdag 6. juni kl.19.00. Her får vi bl. a referat og inntrykk fra årskonferansen..

Årskonferansen

Bodø misjonsmenighet er vertskap for årskonferansen 1996. Den avholdes i pinsehelgen fra fredag 24. mai til mandag 27. mai. Misjonsvenner fra hele landet samles disse dager til inspirasjon og for å foreta viktige valg. Når det gjelder valg er den store interesse viet misjonsforstanderstillingen. Bjørn Øyvind Fjeld har valgt å stoppe etter 15 år på denne posten. Valgkomiteen har jobbet gjennom lang tid og det har vært mye fram og tilbake. Akkurat nå er det ingen kandidater og kanskje må stillingen stå ledig det neste året. Det er et forslag om en prøveordning med ny ledelsesstruktur. Et forbundsstyre med tre avdelingsstyrer under seg: ett for ytremisjon, ett for hjemmemisjon og et skolestyre. På menighetsmøtet torsdag 21. mars ble Sylvia og Gunnar Nøstrud valgt til å representere Larvik Misjonsmenighet. Vi ønsker dere god tur og håper at dere vil bringe noe av inspirasjonen med tilbake.

Invitasjon

til alle eldre MiBaGo har utlodningsfest onsdag 29. mai kl.17.30. Vanligvis kommer foreldre og besteforeldre. Men lederne i MiBaGo har lyst til å utvide invitasjonene til alle eldre. Det blir et variert program med sang, underholdning, kake, kaffe og utlodning.

Konfirmasjon 97

Vi har neppe lagt èn konfirmasjon bak oss før vi begynner å tenke videre fremover. Konfirmasjonsdagen våren 1997 er av styret fastsatt til å være søndag 27. april. Innskrivningen finner sted sist i august måned, men mer om dette senere.

Skyss

Hvis noen trenger skyss til søndagens gudstjeneste kan de ringe menighetens kontor fredag fra kl.10 - 12. Ikke vær redd for å ta kontakt! Vi er til for å kunne hjelpe deg.

Mot bedre tider

Givertjenesten i menigheten har hatt en fin utvikling så langt i år. I årets tre første måneder har det kommet inn over 70 000 ,- kroner mer enn budsjettert for samme periode. Av dette er omtrent 55.000 ,- forskudd på årets gaver fra en del medlemmer. Denne fine inngangen av gaver hjelper utrolig godt på menighetens betalingsevne og har lettet presset på kassekreditten. En annen positiv ting er det forhold at en god del flere medlemmer har begynt å gi faste beløp over giro. Av de ca 44.000 kr som kom inn som gaver/ kollekt siste måned, var ca 14.500 gitt over giro Dersom denne fine trenden fortsetter resten av året, vil menighetens økonomi bli vesentlig styrket. Styrets oppgave videre blir å holde utgiftene under kontroll samtidig som man må arbeide for å trekke flere inn i givertjenesten. Dersom vi greier å få alle menighetens medlemmer aktivt med vil menighetens økonomi bli solid og romslig og vi vil kunne nå mye lengere på veien mot våre mål. Jeg ser de sollyse høyslettene i det fjerne. Nå er det viktig at alle betaler sin del av utgiftene til vasking og renhold(vaskelisten). Til dette formål bruker man de tilsendte giroer. Det er kommet en god del penger inn allerede. Husk! Det ligger stor velsignelse i å gi til Guds sak. På menighetens vegne takker jeg alle som er med å gi. Hilsen: Thor Bigseth (kasserer)

Neste blad

Neste menighetsblad kommer ut søndag 2. juni. Stoff til dette bladet må være hos pastoren senest onsdag 22. mai.

Misjonsbladet

Du abonnerer vel på Misjonsbladet? Hvis ikke, så henvend deg til DNM, Chr. Kroghsgt 34, 0186 Oslo. Tlf. 22 11 33 30. Prisen er 320 kr pr år. For studenter er den kr. 240.


Bli fyllt av Ånden

Det er Paulus som har gitt denne oppfordring til oss. Det er ord som mange har tatt til seg og opplevet virkeligheten av. " Det med Ånden" - blir man aldri ferdig med. Vi trenger stadig å la oss fylle av hans kraft. Det skjer noe med det menneske som åpner seg for Den Hellige Ånd. Han/ hun får noe å formidle fra Guds rike inn i vår verden. Det blir lovsang, vitnesbyrd, forkynnelse og takk. Det er en annen side, jeg ønsker å understreke. Mange tror at en åndsfylt person svever i sin egen verden - en bestemt åndelig sfære. Sanne åndsopplevelser gjør oss nærværende. Den mest nærværende person var han som var mest fyllt av Guds Ånd, nemlig Jesus Kristus. Han levde sitt liv midt blant vanlige mennesker i hverdagen. Det var tider han dro seg unna og var alene med Gud. Der hadde han sine store og sterke opplevelser. Det hørte til det skjulte livet mellom ham og Faderen. Konsekvensen av dette forholdet levde han ut midt blant dem, han traff på. Han lot seg fylle og delte så ut i kjærlighet og kraft. Søk ikke åndelige opplevelser for å slippe unna hverdagens mange valg og trivielle oppgaver. Søk en fylde av den hellige Ånd for å bli nærværende og kunne være til stede i hjem og på arbeidsplass.. Gud ønsker å fylle oss, så vi kan formidle hans liv videre. God vår og god pinse!

Ole Hedeman Andersen

Program for mai

Søndag 5. mai
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer. Jon Arne Hoppestad taler.
Søndag 12. mai
Kl.09,30: Morgenbønn.
Kl.11.00 Gudstjeneste.
Kl.19.00: «Ung søndag».
Torsdag 16. mai - Kristi Himmelfartsdag
Kl.11.00 Gudstjeneste.
Fredag 17. mai
Kl.19.00: Nasjonalfest. Reidar Kobro taler. Kafeteria.
Søndag 19. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste.
Kl.16.00: Barnas søndag. Avgang fra torget. Samling i Bøkeskogen.
Ondag 22. mai
Kl.18.00: Styremøte.
Søndag 26. juni - Pinsedag
Kl.11.00: Høytidsgudtjeneste
Mandag 27. juni - 2. pinsedag
Kl.11.00: Felleskirkelig gudstjeneste i Bøkeskogen.
Søndag 2. juni
Kl.11.00: Gudstjeneste. Nattverd og månedsoffer.
Kl.18.00: Stevne for Vestfold krets. Taler: Sverre Henriksen, Notodden. Sang: Misjonskirkens kor fra Arendal. Kafeteria fra kl.17.00